La Llei Zerolo rep el darrer vistiplau del Congrés després de 10 anys d'espera. El ple de la Cambra Baixa ha aprovat aquest dijous la Llei Integral per a la Igualtat de Tracte i la No-Discriminació, impulsada pel partit socialista, que té per objectiu prevenir i eliminar totes les formes de discriminació i contempla sancions que van des dels 300 als 500.000 euros per delictes d'odi, més pròximes a les que s'imposen en la resta d'Europa. A més, la llei castiga per primera vegada l'antigitanisme, equiparant-lo en el Codi Penal a la discriminació antisemita, a més de l'aporofòbia (l'odi al pobre). La proposició de norma, aprovada després que el Congrés hagi donat el vistiplau a totes les esmenes presentades en el Senat, queda llesta ara per entrar en vigor. El PSOE assegura que la llei "no pretén tant reconèixer nous drets com garantir els que ja existeixen", de manera que desenvolupa l'article 14 de la Constitució, que tracta de la igualtat, i incorpora la jurisprudència constitucional que hi ha sobre això. Per a tot això, també es preveu la creació d'un òrgan específic que protegirà i promourà el que la llei inclou.

El Congrés aprova la Llei Zerolo

Després de deu anys treballant en aquesta llei, "Discriminar ja no sortirà gratis, gràcies, Pedro". Així ha celebrat la diputada socialista Beatriz Carrillo l'aprovació final de la llei, qui ha agraït així l'activista LGBT mort Pedro Zerolo, impulsor de la llei com a militant del PSOE. La norma estableix que ningú no podrà ser discriminat per raó de naixement, origen racial o ètnic, sexe o religió, convicció o opinió, edat, discapacitat, orientació o identitat sexual, expressió de gènere, malaltia, estat de salut, situació socioeconòmica o qualsevol altra condició o circumstància personal o social. Així, aborda totes les formes de discriminació, amb especial recalcament a l'antigitanisme, que el reconeix com un delicte d'odi en el Codi Penal igual com l'aporofòbia, una mesura que han celebrat especialment els diputats gitanos de PSOE, Ciutadans i d'En Comú Podem. La llei recull mesures per evitar, entre d'altres, la discriminació laboral, sanitària, en l'accés a un habitatge o en l'àmbit educatiu i determina que en cap cas no podran acollir-se a qualsevol mena de finançament públic els centres que excloguin persones o grups per alguna de les causes establertes en la llei.

Després de celebrar l'aprovació de la llei després d'una dècada de lluita, les catorze organitzacions socials que formen l'Aliança per la Llei d'Igualtat de Tracte es queixen que no s'abordin qüestions com l'accessibilitat, la protecció de la infantesa, el diàleg amb la societat i la formació d'agents clau en la lluita contra la discriminació, i que no hi hagi més concreció de les conductes que poden donar lloc a una sanció. D'aquesta manera, les ONG avisen que no es contemplen mecanismes prou efectius de protecció integral de les víctimes, tals com l'acompanyament i la traducció.

Sancions per delictes d'odi i discriminació

La Llei Zerolo comprèn un règim d'infraccions i sancions que van des dels 300 als 500.000 euros: lleus, entre 300 i 10.000 euros; greus, entre 10.001 i 40.000 euros, i molt greus, entre 40.001 i 500.000 euros. A més, reforça la lluita contra segregació escolar per motius socioeconòmics, de sexe, raça o malaltia i dictamina que les web i les aplicacions informàtiques tendiran a complir els requisits d'accessibilitat per garantir la igualtat i la no-discriminació en el seu accés, en particular de les persones amb discapacitat i de les persones grans, mesures que va incorporar el Senat en les seves esmenes i que avui ha ratificat el Congrés. La llei també crea l'Autoritat Independent per a la Igualtat de Tracte i la No-Discriminació, que s'encarregarà de protegir i promoure el que defensa la llei i en els àmbits competència de l'Estat previstos en la norma, tant al sector públic com en el privat.