El Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) ha aprovat i publicat aquest dimecres les bases per a la convocatòria del procediment de selecció de candidats a director de Televisió de Catalunya i de Catalunya Ràdio. D'aquesta manera, es tracta del primer cop que aquests càrrecs es designaran a través del resultat d'un concurs públic i obert. Aquest procediment va quedar establert a la llei de la CCMA del novembre de 2019. El Consell de l'organisme ja ho havia acordat en la sessió de l'1 d'abril i, des d'aleshores, un comitè va iniciar els treballs de redacció de les bases i de definició dels requisits professionals que se sol·licitarà als candidats que es vulguin presentar a aquest procés de selecció. Els interessats podran presentar les seves candidatures des d'aquest dimecres mateix i el termini s'exhaurirà el 13 de juny a les 14 hores. Abans del 30 de setembre, el procediment ja haurà d'estar resolt, de manera que ja es coneixerà el nom dels nous directors de TV3 i Catalunya Ràdio.

Sígfrid Gras i Jordi Borda, nous directors interins

La publicació de la convocatòria coincideix en la jornada en què s'han materialitzat els relleus de Vicent Sanchis, fins ara director de la televisió pública catalana, i Saül Gordillo, el seu homòleg a la ràdio pública. El cessament ha suposat que, de manera temporal, assumeixen la direcció els segons de Sanchis i Gordillo, Sígfrid Gras (TV3) i Jordi Borda (Catalunya Ràdio). Aquests canvis també s'han estès als màxims responsables dels serveis informatius d'ambdós mitjans. Per una banda, David Bassa ha deixat de ser el director d'aquesta àrea a TV3 i el relleva Dani Bramon. En el cas de Francesc Cano, fins ara cap d'informatius de Catalunya Ràdio, s'estableix una bicefàlia i el substitueixen Natàlia Ramon i Joan Rusiñol, fins ara subdirectors, de manera que compartiran ambdós la direcció, segons han confirmat fonts de la CCMA a ElNacional.cat. Tant a Bassa com a Cano se'ls han assignat noves funcions. En el primer dels casos, en l'àmbit de l'estratègia transmèdia; mentre que Cano les té en el de la recerca, detalla la CCMA.

La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals expressa en el comunicat d'obertura del concurs públic que "les noves direccions dels mitjans hauran d'assumir l'objectiu global de reforçar les missions de servei públic a partir d'un projecte de gestió que abasti els reptes i les necessitats actuals i de futur, com a productors de continguts de qualitat i difusors multiplataforma d'aquests continguts". A les bases del procediment, es concreta el perfil que es busca per assumir el càrrec de director de cadascun dels mitjans públics, TV3 i Catalunya Ràdio.

Els requisits per dirigir TV3 i Catalunya Ràdio

Els requisits per optar a la direcció de TV3 i Catalunya Ràdio i que s'estableixen en el procediment de selecció són que els candidats i candidates han de tenir la nacionalitat espanyola o la d'un estat membre de la Unió Europea i han d'estar en possessió d'una titulació oficial universitària superior (pot ser un grau, llicenciatura, enginyeria, arquitectura, màster o doctorat). Paral·lelament, han d'haver disposat de més de cinc anys d'experiència directiva, de gestió de mitjans de comunicació en el sector audiovisual o en indústries creatives; gaudir d'un nivell alt de comprensió tant escrita com oral de les llengües oficials de Catalunya —en el cas del català, caldrà acreditar una titulació del nivell C1 o bé realitzar la prova corresponent i que sigui equivalent a aquest nivell durant el procés de selecció— i de la llengua anglesa; i que mai els hagin obert un expedient disciplinari "del servei de qualsevol de les administracions públiques, dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes" ni tampoc trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial.

 

Altrament, els candidats no poden tenir "interessos directes ni indirectes en empreses audiovisuals, de cinema, de vídeo, de premsa, de publicitat, d'informàtica, de telecomunicacions o d'internet, ni en qualsevol mena d'entitat relacionada amb el subministrament o la dotació de material o de programes a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals o a les seves empreses filials, ni amb cap mena de prestació de serveis o de relació laboral en actiu" amb els mateixos mitjans, precisa l'òrgan en les bases per a la convocatòria d'aquest procés de selecció. En tot cas, si el director d'algun dels dos mitjans incompleix aquest requisit, té tres mesos "per adequar la seva situació al que estableix la llei". En cas contrari, se'l cessa.

Les candidatures s'hauran de presentar en format digital i els interessats han d'adjuntar al correu electrònic un dossier amb una carta de motivació i un projecte "amb la proposta de model estratègic i d'objectius per a l'organització, la gestió i l'actuació del mitjà, d'innovació i de transformació digital, en els propers 6 anys i amb extensió màxima de 20 pàgines". El Consell de Govern estipula que aquesta proposta que presentin "haurà d'estar en concordança amb els principis bàsics del document 'Projecte per a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals'", un text del març de 2022 que emplaça a "enfortir l'esperit fundacional" dels mitjans públics. Entre els eixos prioritaris per al Consell, consta la voluntat de "reforçar la missió de servei públic", l'elaboració d'un pla estratègic que desgrani com assumir la transició digital de la Corporació, redactar i aprovar un contracte programa de la CCMA, una "reestructuració organitzativa", enfortir "la capacitat de comercialització" o "millorar els mecanismes de control i avaluació".

 

Els criteris d'elecció

Un altre dels punts d'aquesta convocatòria és la valoració dels mèrits, amb criteris com poden ser l'experiència en direcció o altres funcions de responsabilitat similar en entitats preferentment del sector audiovisual i dels mitjans de comunicació. També es tindrà present el projecte presentat, l'experiència en lideratge, el coneixement "dels canvis tecnològics i la innovació del món audiovisual", formació complementària vinculada a "mitjans audiovisuals, tecnologies de la informació i comunicació, la gestió pública i funcions directives" o mèrits de "caràcter professional, docent o investigador" relacionats amb la comunicació. Per aquesta valoració, el Consell de Govern de la CCMA comptarà amb l'assessorament d'una Comissió de Valoració de sis membres —sense vinculació a aquest organisme—, tot i que la identitat d'aquests no es coneixerà fins a la resolució del procediment de selecció.

De fet, tampoc se sabrà la llista dels candidats que es postularan per a les direccions de TV3 i Catalunya Ràdio, sinó que només transcendirà el nom dels triats. Encara sobre aquesta Comissió de Valoració, cal destacar que serà responsable d'elaborar un informe amb un mínim de tres i un màxim de cinc candidats que consideri idonis per a entomar aquestes responsabilitats. A partir d'aquí, el Consell de Govern convocarà a entrevistes a aquestes persones amb l'objectiu que puguin "exposar i defensar el projecte amb la proposta de model estratègic i d'objectius que hagin presentat". Després d'aquesta fase, l'òrgan de govern de la Corporació resoldrà i elegirà les persones "més adequades" per dirigir TV3 i Catalunya Ràdio.