Què passa a Madrid amb la COVID? És la pregunta del milió de pèsols. ¿És veritat que, tot i ser can pixa, les seves xifres són més o menys iguals a les de la resta? He intentat esbrinar-ho. Com? Mirant dades. I vostè, què creu que ha passat? Ho he aconseguit o no? Doncs ja li ho dic ara: Psssse. Però esperi, no se'n vagi encara sisplau que tot seguit li explico per què he escrit aquest psssse, tot i que també li dic ara que m'ha quedat una cosa una miqueta densa, però és que com diu la frase que m'acabo d'inventar, les xifres i la xocolata, espesses.

Per tractar d'aclarir la cosa he consultat el Sistema de Monitorització de la Mortalitat Diària a Espanya (MoMo), que obté les xifres de morts per totes les causes i que es comptabilitzen cada dia sumant 3.929 registres civils del Ministerio de Justícia corresponents al 93% de la població espanyola. Aquest sistema depèn del Instituto de Salud Carlos III, un organisme gestor de les activitats de l'Acció Estratègica de Salut englobada al Plan estatal de Investigación Cientifica, Técnica y de Innovación i que penja les seves dades a la pàgina del Ministeri de Ciència i Innovació del Gobierno de España. Si es vol entretenir i comprovar per què és complicat escatir la veritat pura i dura, aquí té l'enllaç. Dit això, cordem-nos els cinturons i som-hi.

L'estudi considera que al conjunt d'Espanya hi ha hagut 3 pics d'excés de mortalitat diària. Al del 10 de març al 9 de maig del 2020 la xifra de defuncions estimades era de 66.583 i les reals van ser 111.253. Això significa un augment del 67,1%, que en el cas dels majors de 74 anys es concreta en un 77,8% més de mortalitat. En el període del 20 de juliol al 25 de desembre estava “previst” que en una època “normal” hi haguessin 163.376 morts i n'hi va haver 190.057, un 16,3% més. I al del 28 de desembre al 13 de febrer dels 62.439 previstos vam passar als 74.628 reals, un increment del 19,5%. Si sumem els tres pics tenim que per estadística estaven previstos 292.398 morts i n'hi van haver 375.938, una variació a l'alça que anomenarem “no prevista” de 83.540 defuncions. ¿Això vol dir que en aquests tres períodes la COVID va matar un 22,20% més d'espanyols que en qualsevol altre moment? No. Per què? Perquè mai sabrem de què van morir exactament totes aquestes persones i si la COVID va tenir alguna incidència o no. Ara bé, els números ens donen una idea de la situació. Ah per cert, la xifra oficial de morts per COVID del 10 de març del 2020 al 13 de febrer del 2021, comptant també els dies no inclosos als tres pics esmentats, és de 64.747 persones. Entre aquesta i la xifra total de morts “no previstos” hi ha una diferència de 18.793 persones.

Però anem a Madrid, aquell indret que és una festa però on sembla que no han augmentat les xifres de morts. I les compararem amb les nostres, que diu que tot ho hem fet tan correctament. D'entrada, però, un aclariment important: no són comparables. Ni entre sí ni amb les globals espanyoles. Per tres motius: 1/ Per la població. Amb dades de 2019, la Comunidad de Madrid tenia 6.642.000 habitants i Catalunya 7.566.000 i 2/ A Catalunya l'excés MoMo computa 7 períodes i a Madrid 6 i en dates diferents, i 3/ Als dos llocs es comptabilitza el període del 9 al 23 de març del 2021 i al global d'Espanya l'últim és del 13 de febrer. Però, vaja, ens ofereixen un retrat de la realitat que ens diu que...

... que a Catalunya en els set pics compresos entre el 13 de març del 2020 i el 23 de març del 2021 estaven previstes per estadística 40.358 defuncions i n'hi van haver 58.067, una diferència de 17.709 morts, que signifiquen un augment del 43,87%. Com que oficialment hi van haver 9.878 morts per COVID, hi ha 7.831 morts que no saben /no contesten. Mentre a Madrid...

... en els seus sis pics compresos entre el 5 de març del 2020 i el 23 de març del 2021 hi haurien d'haver hagut 23.333 morts i n'hi va haver 41.690. La diferència és de 18.357 defuncions i l'augment és del 78,67%. Tenint en compte que la xifra oficial de morts per COVID en aquest període és de 13.255 persones, n'hi ha 5.102 que no saben/no contesten.

Conclusió? Si acceptem que un augment no previst de mortalitat ens assenyala una certa realitat que les xifres oficials no poden amagar ni fent tilerisme, tenim que la diferència de morts entre Madrid i Catalunya és d'un 34,8%. Home (i dona) no podem assegurar quina ha estat la causa d'aquesta diferència tan significativa, però aquí queda.