La CNMV farà canvis en la publicitat sobre criptomonedes. Concretament, el supervisor borsari espanyol exigirà que la publicitat sobre criptoactius sigui clara, equilibrada, imparcial i no enganyosa, i que en ella s'eviti l'omissió d'informació rellevant o la inclusió d'informació ambigua, esbiaixada, incompleta o contradictòria que pugui induir a confusió. De fet, un dels fets més destacats d'aquest canvi és que s'estableix que totes les comunicacions comercials hauran d'incloure informació sobre els riscos del producte en el qual s'inverteix, i aquest advertiment en la qual s'indica que la "inversió en criptoactius no està regulada, pot no ser adequada per a inversors minoristes i perdre's la totalitat de l'import invertit".

Aquesta informació s'extreu del Butlletí Oficial de l'Estat (BOE), que aquest dilluns va publicar una circular relativa a la publicitat sobre criptoactius com a objecte d'inversió, que entrarà en vigor d'aquí a un mes. Segons la norma, la publicitat que faciliti informació sobre el cost o rendibilitat d'un criptoactiu haurà de contenir informació clara, exacta, suficient i actualitzada, de manera adequada a la seva naturalesa i complexitat, les característiques dels mitjans de difusió utilitzats i el públic objectiu al qual es dirigeixin.

Així mateix, haurà d'evitar referències a elevades rendibilitats passades, i en el cas si es fes, haurà d'indicar expressament el període de temps al qual es refereix, i no ha de ser d'un període inferior a 12 mesos. La circular publicada, que consta de set normes, una disposició final i dos annexos, serà aplicable als proveïdors de serveis sobre criptoactius quan executin activitats publicitàries sobre aquests actius. També serà aplicable als proveïdors de serveis publicitaris, o a qualsevol persona física o jurídica que faci per iniciativa pròpia o per compte de tercers una activitat publicitària sobre criptoactius.

Caldrà comunicació ala CNMV en campanyes massives

L'activitat publicitària dirigida a inversors a Espanya no requerirà comunicació prèvia a la CNMV, excepte quan es tracti de campanyes publicitàries massives. No obstant això, i encara que no es tracti de campanyes publicitàries massives en sentit estricte, la CNMV podrà exigir a determinats subjectes obligats aquesta comunicació prèvia per a totes les seves campanyes publicitàries, quan així es consideri per l'impacte que poguessin tenir en el públic objectiu. En l'exercici de la seva funció supervisora, la CNMV podrà requerir informació específica sobre les campanyes o peces publicitàries amb la finalitat de valorar el compliment dels requisits exigits en aquesta circular.

La CNMV explica que els criptoactius tenen una presència cada com més gran en el sistema financer, i si bé el seu desenvolupament a l'Estat presenta importants oportunitats, també suposa reptes en l'àmbit de la protecció dels inversors, "ja que actualment no existeix una regulació completa sobre aquest tema que respongui adequadament als riscos que poden portar aparellats".

Les revaloracions d'alguns criptoactius han augmentat el seu atractiu com a inversió, que s'ha anat intensificant per les nombroses campanyes publicitàries que han pogut incitar a inversors minoritaris a invertir en aquests nous actius sense disposar d'informació suficient sobre la seva naturalesa i els riscos que comporten. Per això, la CNMV i el Banc d'Espanya van publicar el 9 de febrer de 2021 un comunicat conjunt, que se suma a un altre de 2018, en el qual alertaven sobre els riscos que suposen aquests actius, molt en particular, per als petits inversors.

En aquest context, el Reial decret llei 5/2021, de 12 de març, de mesures extraordinàries de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la covid-19, va introduir un nou article 240 bis en la Llei del Mercat de Valors (LMV) per a reforçar el marc legal de protecció dels ciutadans i inversors quant a la publicitat de nous instruments i actius financers en l'àmbit digital.

En aquest canvi, s'atorgaven a la CNMV competències amb la finalitat de subjectar a control administratiu la publicitat de criptoactius i altres actius i instruments que no es regulen en la LMV i que s'ofereixen com a proposta d'inversió. Al seu torn s'habilitava a la CNMV a desenvolupar mitjançant circular l'àmbit objectiu i subjectiu, així com els mecanismes i procediments de control que s'aplicaran a aquestes activitats publicitàries.