La pensió mitjana per jubilació a Catalunya és de 1.279,83 euros per persona durant aquest mes de juny, el que suposa un augment del 5,72% amb relació a l'any passat, segons ha publicat aquest matí el Ministeri d'Inclusió, seguretat Social i Migracions aquest dimarts. Amb aquestes dades veiem que la pensió mitjana a Catalunya segueix sent més alta que al conjunt de l'Estat, que és de 1.245,6 euros mensuals, i beneficia un total d'1,15 milions de catalans, el que suposa un augment del 0,88% dels pensionistes a Catalunya. Si tornem a l'Estat espanyol, segons el Ministeri, les pensions costen un total de 10.832,2 milions d'euros, xifra que marca un nou rècord i representa l'11,8% del PIB, per pagar un total de 9,9 milions de pensions mensuals, de les quals 6,2 milions són per jubilació.

Pel que fa als altres tipus de pensions, a Catalunya actualment un total de 391.058 persones cobren una pensió de viudetat amb un import mitjà de 791,40 euros mensuals de mitjana i 159.850 ciutadans cobren una pensió per incapacitat amb un import mitja de 1.136 euros mensuals. Per demarcacions, Barcelona concentra el nombre més gran de pensions tant per jubilació, com per viudetat i incapacitat amb total d'1.279.101 pensions. Pel que fa a les de jubilació, hi ha 868.170 amb una mitjana de 1.318,08 euros, molt per sobre de la mitjana espanyola i catalana. Si mirem les de viudetat, hi ha 290.993 persones que cobren aquesta pensió amb un import mitjà de 819,37 euros, i les d'incapacitat arriben a 119.938 persones amb un import mitjà de 1.172,42 euros mensuals. 

A les altres tres demarcacions els nombres són considerablement més baixos en l'àmbit de població, però també pel que fa als imports. La que més s'hi acosta és Tarragona on hi ha 112.456 persones que cobren una pensió mitjana per jubilació de 1.208,24 euros. Les de viudetat tenen un import mitjà de 744,36 euros i les d'incapacitat de 1.054,24 euros mensuals per a 39.914 i 16.875 persones respectivament. A Girona les pensions per jubilació tenen un import mitjà de 1.147,35 euros i arriben a 108.821 persones, les de viudetat són un total de 35.955 amb un import mitjà de 693,63 euros i les d'incapacitat són 12.633 pensions amb un import de 1.005,57 euros mensuals. Per últim, a Lleida trobem les pensions per jubilació més baixes del país amb un import mitjà de 1.108,27 euros mensuals que arriben a 62.586 persones i passa el mateix amb les de viudetat que són per a 24.196 persones amb un import de 677,78 euros. El punt diferent són les per incapacitat que tenen un import de 1.010,20 euros mensuals i són un total de 10.404 pensions. 

La paga doble costa 10.536 milions

A 1 de juny, la nòmina mensual de les prestacions contributives de la Seguretat Social va ascendir a 10.832,2 milions d'euros. L'increment interanual se situa en el 4,7% en termes homogenis. Juntament amb la nòmina ordinària, al juny s'abona també l'extraordinària, l'import de la qual ascendeix a 10.536,1 milions d'euros, la qual cosa representa un increment del 6,6% respecte a 2021. La paga extraordinària la reben 9,9 milions de pensions que perceben a prop 9 milions de pensionistes. La seva quantia mitjana és de 1.062,43 euros, un 5,8% més que el juny de 2021. Nòmina ordinària de juny, el 72,4% de la nòmina de les pensions, 7.837,2 milions d'euros, es destinen a l'abonament de les pensions de jubilació. A pensions de viduïtat es dediquen 1.830,3 milions d'euros, mentre que la nòmina de les prestacions per incapacitat permanent, per part seva, se situa en 986,2 milions d'euros, la d'orfandat suposa 150,2 milions d'euros i les prestacions en favor de familiars, 28,3 milions. 

De les 9.936.182 pensions contributives abonades, un 0,8% més que en el mateix mes de 2021, 6.246.506 són de jubilació, 2.350.353 de viduïtat, 952.436 d'incapacitat permanent, 342.472 d'orfandat i 44.415 en favor de familiars. Si es té en compte el nombre de pensionistes, aquest s'eleva a una mica més de 9 milions de persones. Per sexe, hi ha un total de 4,6 milions d'homes pensionistes i 4,4 milions de dones. Si comparem el nombre de pensions per pensionista, la proporció és d'1,1 prestacions per persona, una circumstància més freqüent entre les dones. Quant a la mena de pensió principal, el nombre més gran de pensionistes, 6,1 milions, ho són per jubilació i 1,6 milions per viduïtat, li segueixen els perceptors d'incapacitat permanent (946.826), orfandat (325.213) i favor de familiars (43.644).