La Generalitat ha aprovat aquest dimarts un decret pel qual augmenta de l'1,5 al 2% el tipus impositiu de l'Impost d'Actes Jurídics Documentats (AJD) sobre les hipoteques, que ara paga la banca, un canvi legal que estima que li aportarà 81,9 milions d'euros més a l'any. Aquesta modificació legal és l'aspecte més destacat del decret llei de mesures tributàries urgents i de lluita contra el frau fiscal que ha aprovat el Govern en la seva reunió d'avui.

L'AJD grava la constitució de préstecs hipotecaris, i en elevar-lo al 2% Catalunya es converteix en la comunitat autònoma amb el tipus més alt en aquest tribut. El govern català, que funciona amb una pròrroga pressupostària dels comptes del 2017, en no haver pogut aprovar pressupostos aquest any, estima que el paquet de modificacions legals incloses en aquest decret li aportaran una recaptació addicional de 88,2 milions més a l'any.

A més de l'esmentat augment del tipus de l'Impost d'AJD, el decret aprovat pel Govern contempla d'altres mesures destacades, com la inclusió com a subjectes passius de l'impost sobre els habitatges buits als fons de titulització, que són titulars de grans paquets d'habitatges buits. Amb la regulació actual, aquests fons no estaven subjectes al pagament d'aquest impost, en no tenir personalitat jurídica, per la qual cosa amb aquest canvi legal el Govern intenta corregir una "deficiència original" d'aquest impost.

D'una altra banda, el decret aprovat aquest dimarts, que ara ha de ser convalidat al Parlament, preveu augmentar dos impostos més: el de les emissions produïdes per l'aviació comercial, que passa de 2,5 a 3,5 euros per quilogram d'òxid de nitrogen emès, i el que grava les apostes, que situa el tipus únic el 15%, davant el 10% actual que afecta les esportives i el 13% per a les generals. La modificació només afecta les apostes presencials, les úniques sobre les quals les comunitats tenen competències, ja que el joc per Internet depèn de l'Estat. Algunes d'aquestes mesures, com l'augment de l'impost a les apostes, estaven incloses en l'anomenada llei d'acompanyament dels pressupostos del 2019, que el Govern no va arribar a aprovar.

D'una altra banda, en el marc del pla de prevenció i reducció del frau fiscal fins a l'any 2022, el decret aprovat avui preveu que l'Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat no podrà subministrar cartrons de bingo nous als establiments de joc que tinguin pendent el pagament de l'impost sobre el joc. En la mateixa línia, es considerarà infracció "molt greu" la realització d'activitats de joc sense haver satisfet l'impost sobre el joc, i l'Agència Tributària de Catalunya podrà usar les fiances dipositades pels operadors del joc per executar deutes derivats de tributació.