Fa anys que Catalunya ha tornat a apostar per incentivar una indústria realment potent que ofereix un alt valor afegit. Doncs bé, en aquesta línia, aquest divendres l'Idescat ha publicat que durant el primer trimestre de 2022 Catalunya ha exportat productes industrials per valor de 20.583,8 milions d’euros al primer trimestre del 2022, xifra que representa un augment del 12,4% en relació amb el mateix trimestre de l’any passat, encara marcat per la covid. Si segmentem aquestes exportacions segons l'esforç en recerca i desenvolupament veiem com els productes que més augmenten són els de contingut tecnològic mitjà baix amb un 29,9%, a més, també han augmentat més de 20 punts les exportacions d’alt contingut tecnològic (20,2%). Per altra banda, les exportacions de nivell baix (8,8%) i els de nivell mitjà alt (7,2%) no augmenten més d'un 10% respecte al 2021.

Ara bé, si mirem les exportacions que més diners han aportat a l'economia catalana aquest són, les vendes de productes de nivell mitjà alt amb un total de 9.218,0 milions d’euros durant els primers mesos de l'any. En aquesta línia, aquest tipus de vendes a l'estranger representen el 45% del total d’exportacions industrials catalanes, han assolit aquest trimestre el valor més alt mai registrat. Els productes d’aquest nivell han tingut diferents comportaments. D’una banda, els productes químics i el grup d’altres productes han augmentat les vendes (30,5% i 13,5%, respectivament) i de l’altra els materials i equips elèctrics, maquinària i vehicles han disminuït (-9,0%), per culpa dels problemes en les cadenes de subministrament de semiconductors en aquesta indústria. Per àrees geogràfiques, les vendes destinades a la Unió Europea han augmentat (12,2%), mentre que les destinades a la resta del món han minorat (-0,8%).

Les exportacions catalanes d’alta tecnologia, per la seva part, han aportat 2.756,0 milions d’euros durant el primer trimestre del 2022, que com ja hem dit que han augmentat més d'un 20% respecte a l'any passat. Aquest augment és degut bàsicament a les vendes de productes farmacèutics, que representen gairebé el 80% dels productes d’aquest nivell i han augmentat un 24,2%. D’altra banda, els productes informàtics, electrònics i òptics han augmentat les vendes un 3,7%. Per àrees geogràfiques, les vendes d’alta tecnologia a la Unió Europea han augmentat un 11,2%, i les destinades a la resta del món han tingut un augment força més elevat, del 29,2%.

Les vendes a l’exterior de productes de nivell mitjà baix, amb un valor de 3.294,6 milions d’euros, són les que més han augmentat i, a més, tots els grups de productes d’aquest nivell han augmentat les vendes, especialment el grup d’altres productes, com el coc i productes de refinació del petroli, i els vaixells i embarcacions, amb un 86,8%, marcant ja una clara recuperació després de la crisi de la Covid. El segueix el de cautxú i matèries plàstiques, productes minerals no-metàl·lics i metal·lúrgia (19,1%), i el de productes metàl·lics (15,0%). El comportament d’aquestes exportacions per àrees geogràfiques ha estat molt similar: les destinades a la Unió Europea han augmentat un 30,4% i les destinades a la resta del món un 28,7%.

Per últim, les vendes de productes de nivell tecnològic baix han augmentat un 8,8% i han assolit un valor de 5.315,3 milions d’euros. Per àrees geogràfiques, les vendes a la Unió Europea han augmentat un 15,5%, mentre que les destinades a la resta del món han disminuït un 0,3%.

I les importacions?

A l'altra banda de la balança hi trobem les importacions, i durant el primer trimestre, Catalunya ha importat productes industrials per valor de 23.563,7 milions d’euros al primer trimestre del 2022, xifra que representa un augment del 24,8% en relació amb el mateix trimestre de l’any anterior. A més, cal apuntar que és una dada lleugerament més alta que la de les exportacions. En aquesta línia, tots els nivells tecnològics han incrementat les compres a l’estranger i destaquen les de nivell mitjà baix, que han augmentat un 51,2%, molt per sobre de la resta de nivells. Les importacions de nivell tecnològic baix han augmentat un 23,7%, les de nivell alt un 22,2% i les de nivell mitjà alt un 18,4%. Per àrees geogràfiques, cal destacar que tots els nivells tecnològics mostren augments de les compres a països de la Unió Europea, però de magnituds força inferiors a les importacions de la resta del món.