Els experts del Consell General d'Economistes, els tècnics d'Hisenda de Gestha i els assessors fiscals d'Aedaf defensen que l'última part de l'any pot ser un bon moment per intentar rebaixar la factura de la declaració de l'IRPF de 2019, per al que ofereixen alguns consells.

1. Realitzar aportacions a plans de pensions o plans de previsió assegurats, fins a un màxim de 8.000 euros, sempre que no superi el 30% dels rendiments de la feina i activitats econòmiques. També poden realitzar-se aportacions al pla de pensions del cònjuge fins a un màxim de 2.500 euros. La desgravació varia en funció dels ingressos del contribuent.

2. Augmentar la inversió en el pagament del préstec de l'habitatge habitual, sempre que s'adquirís abans de l'1 de gener de 2013, fins a un màxim de 9.040 euros, ja que gaudeix d'una deducció del 15% de la quantitat aportada.

3. Les quotes sindicals, de partits polítics, col·legis professionals, ONG o fundacions gaudeixen de deduccions o minoracions.

4. Els contribuents que inverteixin en la subscripció d'accions en empreses de nova creació poden deduir-se un 30% de la quantitat aportada en la seva quota estatal de l'IRPF, fins a una base màxima de 60.000 euros.

5. Els majors de 65 anys estan exempts de tributar els guanys obtinguts en vendre el seu habitatge habitual, així com en desprendre's de qualsevol bé o dret si els fons es reinverteixen en una renda vitalícia.

6. Els propietaris d'immobles llogats poden aprofitar els últims dies de l'any per realitzar inversions que després es podran deduir. Els experts també recomanen llogar els habitatges com a residència habitual, en lloc de com a habitatge de temporada o despatx, perquè d'aquesta manera poden beneficiar-se d'una reducció del 60%.

7. La tributació dels guanys obtinguts per la venda d'un habitatge queden neutralitzades si es reinverteixen en un altre habitatge que sigui la residència habitual.

8. Els guanys patrimonials (per exemple, per la venda d'un habitatge) poden compensar-se amb pèrdues (per exemple, per venda d'accions) del mateix exercici o d'altres d'anteriors si estan pendents.

9. Els rendiments dels plans d'estalvi a llarg termini estan exempts de tributació, sempre que l'aportació no excedeixi dels 5.000 euros anuals i es romangui almenys 5 anys.

10. Els contribuents que mantinguin contractes d'arrendament anteriors a 2015 i tinguin rendes inferiors a 24.107,2 euros podran aplicar-se la desapareguda deducció per lloguer d'habitatge habitual, que permet deduir un 10,05% de les rendes satisfetes.