Catalunya va pagar el 45% de l'impost de patrimoni del conjunt de l'Estat espanyol el 2020, més que qualsevol altra comunitat. Així ho indica una estadística de l'Agència Tributària, on detalla que més de 80.000 declarants catalans van pagar fins a 546.558.340 euros. La recaptació total de l'Estat va ascendir fins als 1.203,7 milions d'euros. Per darrere de Catalunya, la comunitat que més va contribuir a les arques públiques va ser el País Valencià, amb 156.372.632 euros, un 13% del total de l'Estat.

L'exempció de la Comunidad de Madrid també va jugar un paper significatiu en els registres d'aquesta: s'haurien d'haver pagat 992.012.970 euros, però en tenir una bonificació del 100% de la quota a ingressar, els ciutadans no van haver-ho d'abonar. Així mateix, establir una bonificació del 100% de la quota a ingressar, com és el cas de Madrid, exclou de l’obligació de declarar aquella població amb patrimonis inferiors als 2.000.000 d'euros i, per tant, determina un patrimoni per declarant superior al tenir un nombre de contribuents menor amb un patrimoni total més alt.

Segons l'estadística de l'Agència Tributària publicada aquest dilluns, el patrimoni mitjà que van declarar els contribuents catalans va situar-se en 2.689.470 euros en l'exercici fiscal corresponent a l'any 2020. Un 58,6% de la recaptació de Catalunya la van fer homes, mentre que el 41,4% restant va ser per part de dones. El nombre de declarants guarda relació amb el nombre d'habitants de cada comunitat. És per aquest motiu que Catalunya va aportar un 42% dels declarants totals al conjunt de l'Estat, de nou el percentatge més elevat amb diferència. A continuació es va situar València, amb un 11,9% i Andalusia, amb un 8,8%.

Com es defineix aquest impost?

La normativa de cada comunitat, marca les diferències en les xifres finals. Tal com defineix el mateix Departament d'Economia i Hisenda, l’impost sobre el patrimoni és un tribut de caràcter directe i de naturalesa personal que grava el patrimoni net de les persones físiques. S’entén per patrimoni net el conjunt de béns i drets de contingut econòmic de què la persona sigui titular, deduint-ne les càrregues i els gravàmens que en disminueixin el valor, i els deutes i les obligacions personals dels quals hagi de respondre el titular". L’impost sobre el patrimoni s’aplica a tot el territori espanyol i el seu rendiment està cedit a les comunitats autònomes de règim comú. Les competències autonòmiques són: mínim exempt, tipus de gravamen, deduccions i bonificacions de la quota i exempció béns i drets del patrimoni protegit de les persones amb discapacitat (Disposició addicional 2a de la Llei 41/2003).

En el cas de Catalunya, el Decret llei conté dues modificacions des del 2012 que afecten l’impost sobre el patrimoni: per una banda, es fixa l’import del mínim exempt en 500.000,00 euros i, per una altra, s’aprova per primer cop la tarifa de l’impost, que suposa, respecte de la tarifa estatal vigent fins ara, el manteniment dels imports dels vuit trams i l’increment dels tipus de gravamen en un 5%, llevat del corresponent al darrer tram, és a dir, per a la porció de base liquidable que excedeix de 10.695.996,06 euros, que s’incrementa en un 10%. En termes relatius respecte al total, Catalunya destaca molt per sobre de la resta de comunitats, mantenint un pes sobre el total d'una mitjana del 39% en el període des de l'any 2014 fins a l'actualitat.