El Grup BBVA va guanyar 1.651 milions d'euros durant el primer trimestre d'aquest any, la qual cosa suposa un increment del 36,4% a tipus de canvi corrents i del 41% en euros constants, gràcies al creixement dels ingressos, impulsats pel dinamisme de l'activitat (+10,6%) i a la millora dels indicadors de risc. Entre gener i març d'aquest any, el grup va registrar el marge net més gran i el benefici recurrent més gran de la seva història, amb un increment del 68,4% respecte del resultat recurrent del primer trimestre de 2021, segons ha informat l'entitat.

Excloent els impactes no recurrents en el primer trimestre de 2021, això és, 177 milions d'euros pel resultat d'activitats interrompudes i que corresponen a BBVA USA i la resta de societats venudes a PNC l'1 de juny de 2021, el resultat atribuït del grup es va incrementar un 59,8% interanual. "En el primer trimestre d'aquest any, hem obtingut uns magnífics resultats, amb bones dinàmiques en totes les unitats de negoci, principalment gràcies al creixement dels ingressos, impulsats pel dinamisme de l'activitat, i també a la millora dels indicadors de risc. Destaquen la notable millora de la rendibilitat i de l'eficiència, que ens situen al capdavant dels nostres competidors europeus. Aquests resultats reafirmen la nostra confiança a assolir els objectius que ens hem marcat per a 2024", ha assenyalat el conseller delegat de BBVA, Onur Genç.

Ingressos recurrents

BBVA ha assegurat que manté una "sòlida" posició de capital, amb una ràtio CET1 'fully loaded' del 12,70%, pràcticament estable des del tancament de 2021, malgrat el fort creixement de l'activitat en aquest primer trimestre de l'any i d'haver absorbit 10 punts bàsics per la inversió de 300 milions de dòlars al banc digital brasiler Neon. A més, aquesta xifra es manté per sobre del rang objectiu fixat pel grup (entre l'11,5% i el 12%) i del requeriment regulador (8,60%).

El marge d'interessos va aconseguir 4.158 milions d'euros, un 26,3% més que en el primer trimestre de 2021, mentre les comissions netes també van millorar en el període, amb una alça del 14,1%, fins a 1.241 milions d'euros. Així, els ingressos recurrents van assolir 5.399 milions d'euros, un 23,3% més que en el primer trimestre de 2021, amb el que aquesta partida acumula ja quatre trimestres consecutius de pujades. El resultat d'operacions financeres (ROF) va augmentar, per la seva part, un 8,7% fins a 580 milions d'euros, principalment pel bon comportament de la unitat de Mercats Globals. Així, la positiva evolució dels ingressos recurrents i el ROF va elevar el marge brut un 21,3% interanual, fins a 5.939 milions d'euros.

Les despeses d'explotació de 2.415 milions d'euros es van incrementar un 8,5% interanual, per sota de la inflació mitjana als països en els quals BBVA té presència (10,3%). Segons ha explicat el banc, el fort creixement del marge brut ha permès que la ràtio d'eficiència s'hagi situat en el 40,7%, la millor del grup d'entitats europees comparables, després de registrar un descens de 528 punts bàsics respecte al tancament de 2021. Com a resultat, el marge net va assolir la xifra "rècord" de 3.525 milions d'euros, la qual cosa suposa un creixement del 31,9%. Les línies de deteriorament d'actius financers i provisions i altres pèrdues i guanys van registrar caigudes interanuals del 17,9% i del 88,5%, respectivament.

Préstecs i nous clients

Així mateix, els menors sanejaments crediticis van permetre que el cost del risc acumulat descendís del 0,93% a 31 de desembre el 0,82% a 31 de març, una evolució millor de la prevista. Entre el 31 de desembre i el 31 de març, la taxa de mora va baixar del 4,1% al 3,9% i la de cobertura es va elevar lleugerament del 75% al 76%.

Quant a balanç i activitat, la xifra bruta de préstecs i avançaments a la clientela va assolir 346.434 milions d'euros, un 5,0% més que a 31 de desembre, gràcies principalment als préstecs a empreses i, en menor mesura, a particulars, mentre que els recursos de clients van créixer un 2,2%, fins a 507.961 milions d'euros, impulsats sobretot pels dipòsits a la vista. Durant el primer trimestre de 2022, BBVA va aconseguir captar la xifra rècord de 2,4 milions de nous clients, un 57% dels quals ha accedit al banc per canals digitals.

Resultats a Espanya

Espanya va generar el millor resultat atribuït trimestral dels últims dotze anys, 601 milions d'euros, amb un augment del 62,3% interanual, a causa del bon comportament del marge brut, a la significativa millora de l'eficiència i als menors sanejaments i provisions. Quant als indicadors de risc, la taxa de mora (4,2%) i la de cobertura (61,4%) van millorar lleugerament respecte al tancament de 2021, mentre el cost de risc va caure fins al 0,17%, davant el 0,30% de tancament d'any.

Finalment, el banc ha destacat que la invasió d'Ucraïna per part de Rússia ha tingut un impacte immediat en la geopolítica i l'economia a escala global, mentre s'ha produït un increment en el nivell d'incertesa, que a la data d'elaboració de l'informe de resultats es manté elevada. "La Unió Europea, els Estats Units, el Regne Unit i altres governs han imposat dures sancions contra Rússia i els interessos russos. L'impacte d'aquestes mesures, així com la potencial resposta per part de Rússia, són incerts actualment i podrien afectar negativament als negocis, situació financera i resultats de l'entitat, si bé l'exposició directa del Grup a Ucraïna i Rússia és limitada," explica el banc.