L’Institut Català de Finances i l’Agència de l’Habitatge de Catalunya posen en marxa dues línies de préstecs amb condicions preferents per finançar la construcció i la compra d’habitatges destinats a lloguer social. Una iniciativa que respon a l’objectiu de la Generalitat d’incrementar el parc de lloguer social i millorar les vies d’accés a l’habitatge amb la construcció i rehabilitació del parc ja construït, així com la resposta davant situacions d’emergència.

Aquestes dues línies permetran augmentar el parc de lloguer social de Catalunya en 2.800 pisos

ciutat - pixabay

Dels 250 milions d’euros, un total de 110 milions són perquè ajuntaments, entitats sense ànim de lucre i entitats del tercer sector puguin comprar habitatges i destinar-los a lloguer social. Els 140 milions restants són perquè els promotors puguin construir nous habitatges de lloguer social.

Nous habitatges per al parc d’habitatge públic

La línia dotada amb 110 milions d’euros té com a destinataris ajuntaments, entitats sense ànim de lucre, entitats del tercer sector i promotors socials. L’objectiu és que aquestes entitats puguin adquirir habitatges que es destinaran a lloguer social. S’estima que aquesta línia de préstecs permetrà ampliar l’oferta de lloguer social a Catalunya en 1.800 habitatges.

1.800 habitatges nous per al parc d’habitatge públic de Catalunya

En els propers mesos, està previst que les entitats financeres treguin a la venda una part important del seu parc d’habitatges. La legalitat vigent permet que abans de la venda l’AHC pugui exercir el seu dret de tanteig i retracte i adquirir-los, per després oferir-los a les entitats del tercer sector i als promotors socials. Aquestes operacions, que es fan a preus individualment molt ajustats, representen una oportunitat única per incrementar notablement el parc de lloguer social.  

Per la seva part, i d’acord amb l’acord marc signat entre l’ICF i l’AHC, les entitats que adquireixin aquests habitatges hauran de destinar-los, prioritàriament, a situacions derivades de les meses d’emergències.

En aquest cas, els llogaters pagaran només 30 euros al mes. Quan els ingressos estiguin per sota 1,86 vegades l’Indicador de Renda de Suficiència (IRSC), la Generalitat subvencionarà la diferència entre els 30 euros de lloguer mensuals i les despeses de retornament del préstec. Si no hi ha situacions d’aquests tipus, podran destinar els habitatges a lloguer social per a altres col·lectius amb necessitats dins el municipi.

Aquesta línia aposta per la fórmula de la propietat temporal associada al préstec rebut. És a dir, les entitats seran les titulars dels immobles durant 75 anys, termini a partir del qual l’habitatge entrarà a formar part del parc públic de la Generalitat.

Nous habitatges per al parc de lloguer social

L’ICF i l’AHC també van activar a l’abril una línia de finançament per a la construcció d’habitatges de lloguer social dotada amb 140 milions d’euros per a promotors privats i  promotors públics (ajuntaments, consells comarcals...). Els habitatges s’hauran de construir en algun dels 152 municipis amb forta demanda acreditada, segons el Pla Territorial Sectorial de l’Habitatge.

'Alerta Barcelona' ciutat pixabay

Aquests préstecs serviran per ampliar el parc públic de lloguer social a Catalunya ja que permetran 1.000 nous habitatges, que seran d’una mitjana de 70 m2 i tindran un preu màxim de 450 euros mensuals.

Préstecs en condicions preferents

Segons l’acord marc, i per les dues línies de préstecs, l’ICF aportarà els recursos, analitzarà i gestionarà els préstecs i l’AHC emetrà un informe d’elegibilitat. Els préstecs comptaran amb un tipus d’interès fix sobre el qual s’aplicarà una bonificació parcial per part de l’AHC, cas que sigui elegible. El termini d’amortització serà d’un màxim de 25 anys, amb possibilitat d’un període de carència de fins a 2 anys inclosos.

Les sol·licituds d’aquests préstecs –ICF Habitatge Social (promoció) i ICF Habitatge Social (adquisició)- es poden fer a través de la plataforma de l’ICF (www.icf.cat).

El Govern adquirirà entre 30 i 40 pisos d’execucions hipotecàries dels bancs per destinar-los a lloguer social

El passat mes de juliol, la Generalitat va vendre 16 finques urbanes procedents d’herències intestades que no complien les condicions per ser destinats a habitatge públic, per 2,9 milions d’euros. L’import obtingut d’aquesta subhasta pública es destinarà íntegrament i de manera immediata a la compra d’entre 30 i 40 pisos a la ciutat de Barcelona i municipis de l’Àrea Metropolitana, per poder-los destinar a lloguer social i evitar, així, la seva transmissió a fons d’inversió.

29 pisos procedents d’herències intestades directes al Tercer Sector

Paral·lelament, i d’acord amb el conveni signat amb el Tercer Sector, s’està tramitant l’adscripció directa com a habitatge social de 29 finques urbanes a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya (11 de les quals estan situades a la ciutat de Barcelona).

 

Amb la col·laboració de:

logo generalitat de catalunya