Les petites i mitjanes empreses, els ciutadans, els ajuntaments, les universitats i altres entitats públiques de Catalunya que vulguin conèixer tota la informació relativa a les oportunitats de finançament que ofereix la Unió Europea a través dels fons europeus tenen al seu abast el web fonseuropeus.gencat.cat. Un nou portal dissenyat i presentat pel Govern català amb l’objectiu de reunir, sota un mateix paraigua, tota l’actualitat sobre els fons que gestiona la Generalitat: el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), el Fons Social europeu Plus (FSE+), el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER), el Fons Europeu Marítim, de Pesca i Aqüicultura (FEMPA), la RIS3CAT i, especialment, els Next Generation Catalunya (NGEUCat). Aquest darrer és l‘instrument que la Unió Europea ha posat a disposició dels països membres per fer front als efectes de la pandèmia de la covid-19.

El conseller d’Economia i Hisenda de la Generalitat, Jaume Giró, qualifica el nou portal de “hub de continguts” i destaca que “és de justícia i una obligació de l’administració dissenyar procediments simples, comprensibles i ràpids de manera que tots els beneficiaris potencials dels fons europeus s’assabentin fàcilment i en les mateixes condicions de les oportunitats que ofereixen els Next Generation. En aquest sentit, la secretaria d’Afers Econòmics i Fons Europeus de la Generalitat, Matilde Villarroya, també subratlla la importància d’aquesta nova eina com “una porta d’entrada única“ a tota la informació sobre fons europeus a Catalunya i “un instrument per posar una mica de llum, molt especialment, al que són els fons NGEU”.

Els fons MRR, els protagonistes del nou portal

Precisament els NGEU són els veritables protagonistes del nou web en el qual es recull tota la informació vinculada a aquests fons, especialment els procedents del Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR). Una de les principals eines d’aquest web és el buscador de convocatòries, que facilita l’accés àgil i fàcil, en temps real, a totes les convocatòries que es fan per poder accedir als recursos procedents dels fons MRR, tant les d’àmbit estatal com les d’àmbit català, i permet acotar la recerca d’acord amb els interessos i preferències de cadascú. Així, el buscador consta de tres filtres: el seguiment de l’execució, des del qual es podrà accedir a la informació que es demani, segons els paràmetres que s’hagin indicat de terminis, estat, àmbit territorial, òrgan convocant, beneficiari, etcètera. Una segona pestanya amb la descripció de les convocatòries, on l’usuari trobarà més detall de la cerca que hagi fet. I un tercer apartat amb el calendari, amb la previsió de publicació de cada convocatòria.

Jaume Giró i Matilde Villarroya amb pantalla web al fons 3 sense mascareta

Tanmateix, i amb la voluntat de facilitar la gestió dels fons a les persones i òrgans competents, el nou web també recull a l’apartat Espai Gestor totes les guies, instruccions, manuals i materials de formació que els puguin ser d’utilitat. Destaca, per exemple, la informació vinculada a la prevenció del frau, d’acord amb el Pla elaborat per la Direcció General de Fons Europeus, o els models de plecs de clàusules administratives de contractació que les persones gestores poden prendre com a referència en totes les convocatòries i licitacions que hagin de publicar.

Al portal també es pot trobar informació sobre l’origen, trajectòria i context, sistema de governança o enllaços als principals textos normatius de l’àmbit europeu, estatal i català que en regulen el seu desplegament. Compta, a més, amb altres materials de suport com són el recull de recursos gràfics sobre els Next Generation Catalunya, generats per aportar informació sobre diferents temàtiques vinculades als fons, o l’apartat amb les preguntes més freqüents per resoldre els dubtes més habituals amb què es poden trobar els ciutadans, empresaris i entitats públiques a l’hora d’accedir a les convocatòries o licitacions dels NGEUCat.

NGEUCat, una marca inclusiva i propera, per mostrar les actuacions de Catalunya en el marc dels Next Generation

D’acord amb el marc normatiu que regula les obligacions de comunicació dels NGEU i que obliga els gestors i els perceptors d’aquests fons a donar visibilitat al finançament rebut, la Generalitat ha creat la marca Next Generation Catalunya (NGEUCat). Es tracta d’una marca inclusiva i propera que pretén assegurar la màxima difusió de tots els recursos que arriben a Catalunya a través del Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR) i de la iniciativa REACT-EU i mostrar les actuacions que es duen a terme a Catalunya en el marc d’aquests fons.

El concepte creatiu està representat per un imagotip (unió gràfica de símbol i text), composat pel nom de la marca i els colors que identifiquen els tres objectius dels fons Next Generation: la digitalització (blau), la transició ecològica (verd) i la transformació industrial (taronja). El logotip està format per sis quadrats disposats de manera que evoquen el mapa de Catalunya però també la F majúscula, la primera lletra de la paraula fons.

Recursos MRR 2021 (2)

A data d’avui ja han arribat a Catalunya 1.395 milions d’euros dels 1.491 milions que li va assignar el Govern espanyol, procedents del Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR). Els departaments de Drets Socials; Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural; Cultura; Recerca i Universitats; i Empresa i Treball, ja han publicat 14 convocatòries, per un total de 332,6 milions d’euros. Les altres 22 convocatòries, que sumen un import aproximat de 380,1 milions d’euros, es publicaran al llarg de l’any i la resta de recursos assignats es distribuiran a través de licitacions o execucions directes.

Pel que fa a la distribució dels recursos MRR provinents de la UE atorgats a l’estat espanyol per a l’any 2021, Catalunya haurà rebut 1.904,4 milions d’euros, que representen un 7,8% del total (24.198 M). Aquesta xifra és la suma dels recursos assignats a la Generalitat: 1.491,9 M (un 14% del que l’Estat espanyol va consignar per a les comunitats autònomes), 121,8 milions que l’Estat ha distribuït directament entre la resta d’entitats i ens locals de Catalunya, i 290,7 milions que Catalunya ha obtingut de les 30 convocatòries que l’Estat espanyol ha resolt i que representen el 17% dels recursos atorgats.