Banc Sabadell es va sumar ahir a la celebració amb motiu del tercer aniversari del naixement dels Principis de Banca Responsable promoguts per la Iniciativa Financera del Programa de les Nacions Unides per al Medi Ambient, PNUMA (UNEP FI) i que actualment compta amb al voltant de 300 bancs signataris que representen gairebé el 50% dels actius bancaris globals. Aquests principis suposen el primer marc de referència global que defineix el paper i les responsabilitats del sector financer per a un futur sostenible.

Al voltant de 130 bancs de tot el món, entre ells Banc Sabadell, com a signatari fundador, van firmar el 2019 els Principis de Banca Responsable, comprometent-se en alinear estratègicament el negoci bancari amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i l'Acord Climàtic de París. Per a això, es van fixar sis principis comuns (alineament, impacte, clients, grups d'interès, governança i objectius, i transparència i responsabilitat) a través dels quals les entitats es comprometen a actuar de manera sostenible i de divulgar anualment els seus progressos respecte a cada àmbit d'actuació.

En paraules d'Elena Carrera, directora de Sostenibilitat de Banc Sabadell: "En Banc Sabadell continuem treballant, juntament amb la resta dels signataris, en el desenvolupament de les finances sostenibles, amb el compromís d'impactar positivament en la societat i el planeta, facilitant per a això, el finançament de la transició dels nostres clients i la canalització de recursos tant en la mitigació i adaptació al clima, com en l'impuls de l'economia circular i el foment del desenvolupament social."

PRB

Banc Sabadell i el seu avenç en els 6 principis

Conscients que el sector financer és un actor clau a l'hora de donar resposta a les demandes de la societat i del planeta, Banc Sabadell ha situat la seva estratègia de sostenibilitat com un dels pilars centrals i prioritaris del seu pla de negoci en el curt, mitjà i llarg termini. En el marc de la celebració del tercer aniversari d'aquest compromís, Banc Sabadell:

1) Continua avançant en l'alineament de la seva estratègia ESG, prioritzant cinc ODS i desenvolupant accions per a la resta dels Objectius, amb voluntat d'accelerar la consecució de l'Agenda 2030 i avançar cap a una economia que impliqui desenvolupament social i sigui neutra en emissions. Per a això també continua reforçant la seva col·laboració als principals marcs de caràcter nacional i internacional i s'afegeix a noves iniciatives com l'adhesió al Net-Zero Banking Alliance (NZBA) amb què a més reforça la seva estratègia de risc climàtic.

2) En relació amb l'impacte, el banc ha establert Sabadell Compromiso Sostenible, que és el marc d'actuació ESG que integra la visió a futur dels compromisos ambientals, socials i de governança, en alineació als ODS i amb focus en quatre eixos estratègics com són l'entitat, els seus clients, els inversors i la societat. Aquest marc detalla per a cada compromís quins són els seus objectius, les principals palanques de transformació i impuls i els seus progressos. D'altra banda, l'impacte de l'acompliment ESG està inclòs a l'indicador sintètic de sostenibilitat (ISos) i es vincula a la retribució variable dels empleats com a part dels objectius de grup.

3) Com a agent clau per impulsar la transició dels seus clients cap a una economia més sostenible, el Banc està mobilitzant 65.000M€ en finançament sostenible entre 2021 i 2025 amb solucions concretes en energia renovable, eficiència energètica i mobilitat sostenible. Per a això compta amb gestors especialitzats i ha desplegat un equip d'especialistes en Fons Europeus i Sostenibilitat que reforcen la capacitació de la xarxa comercial. A més ha desenvolupat una àmplia oferta ESG de solucions end-to-end per a la qual ha establert acords amb partners i disposa d'una plataforma Hub Empresa amb webinars específics.

4) També ha realitzat una anàlisi de materialitat amb l'objectiu d'aprofundir l'escolta dels seus grups d'interès i l'adaptació de l'estratègia a l'entorn regulatori i de mercat. En aquest sentit, l'adhesió del Banc a la iniciativa Net Zero Banking Alliance (NZBA), el compromís de la qual implica alinear les carteres de crèdit i d'inversió a sengles de descarbonització amb l'objectiu de neutralitat el 2050 com a data límit, respon a una de les prioritats de l'enfocament de doble materialitat i aplica diverses parts interessades. D'altra banda, amb la creació de la Direcció de Ràting i Divulgació de la Sostenibilitat es reforça la interacció i transparència de la comunicació entre el Banc i els diferents grups d'interès.

5) En matèria de governança i objectius, s'ha enfortit l'estructura de govern ESG amb la creació de la Comissió d'Estratègia i Sostenibilitat, una nova Comissió que depèn del Consell d'Administració, amb la missió de definir, impulsar i monitorar les actuacions i polítiques relatives a l'estratègia de sostenibilitat. A més, es disposa d'un Comitè de Sostenibilitat que realitza el seguiment del Pla de Finances Sostenibles i d'una Direcció de Sostenibilitat que està en dependència del Conseller Delegat i té representació en el Comitè de Direcció. D'altra banda, el Consell d'Administració ha actualitzat la Política de Sostenibilitat i ha aprovat les Polítiques relatives als Drets Humans i de Risc Climàtic a més de l'actualització del Codi de Conducta i un nou Pla d'Igualtat. Respecte a la capacitació dels empleats, s'ha implementat formació obligatòria en sostenibilitat i la seva contribució en l'acompliment ESG que mesura l'indicador sintètic de sostenibilitat (ISos), està vinculada a la retribució variable.

6) Finalment, en relació amb la transparència i la responsabilitat, el banc ha ampliat la seva comunicació amb el llançament del seu marc ESG "Sabadell Compromiso Sostenible" amb el que defineix els objectius i actuacions per a diferents grups d'interès. En l'avenç dels seus compromisos també ha incrementat la granularitat de la seva divulgació anual del TCFD (Task Force on Climate-Related Financial Disclosures) relativa als riscos i oportunitats relacionats amb el canvi climàtic i ha sustentat els continguts del seu Estat d'Informació no Financera amb marcs de referència com el Global Reporting Initiative (GRI).

En aquest recorregut conjunt i en el marc del ferm compromís amb la sostenibilitat, Banc Sabadell reforça la seva ambició davant dels reptes ESG i continua avançant en l'aplicació dels Principis de Banca Responsable, donant suport i accelerant aquestes importants transformacions econòmiques, ambientals i socials.