El Tribunal Català de Contractes del Sector Públic ha anul·lat el concurs municipal per al subministrament elèctric convocat per l'Ajuntament de Barcelona en considerar que la clàusula relacionada amb la pobresa energètica que incorporava no s'ajusta a la legalitat. En resposta al recurs presentat per Endesa, aquest tribunal acorda en una resolució "anul·lar l'anunci de licitació", i estima parcialment el recurs presentat per l'esmentada companyia elèctrica.

Tant Endesa com Gas Natural van renunciar a presentar-se al nou contracte municipal de subministrament elèctric de l'Ajuntament de Barcelona per discrepar amb una clàusula relacionada amb la pobresa energètica. Les dues companyies van presentar recurs i avui aquest tribunal, que és independent encara que està adscrit a la Generalitat, ha resolt el presentat per Endesa, que al·legava que la inclusió d'aquesta clàusula social era discriminatòria.

En la resolució, amb data 1 de març del 2017, el tribunal reconeix que resulten "lloables i encomiables" les "bones intencions de l'Ajuntament" per reduir la pobresa energètica, però remarca que "les seves decisions estan subjectes a l'aplicació de la legalitat sense cap altre condicionant com a garantia de l'Estat de dret i en garantir la necessària seguretat jurídica".

En concret, el tribunal entén que una clàusula d'aquest tipus ha d'estar ben definida, mentre que en aquest cas "no aporta les obligacions a executar pel contractista d'una manera clara i inequívoca". D'aquesta forma, el tribunal considera que les companyies que opten al concurs "no coneixen les seves obligacions", ja que encara no s'ha signat el corresponent conveni en matèria de pobresa energètica amb l'Ajuntament de Barcelona.

També el tribunal, presidit per Juan Antonio Gallo, assenyala que l'Ajuntament no ha fixat un preu a la part del contracte relacionada amb la pobresa energètica, en contra del que marca la normativa, per això no pot considerar-se un contracte públic. "De la lectura dels plecs no es poden endevinar de cap manera els paràmetres per a la determinació concreta del preu de l'atenció i reducció de la pobresa energètica", subratlla el tribunal, la resolució del qual posa fi a la via administrativa, si bé és possible el recurs davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

Per això, sosté que aquesta clàusula social inclosa en el plec de condicions resulta "contrària" a la llei espanyola de contractes del sector públic i a una directiva europea, malgrat els arguments esgrimits per l'Ajuntament de Barcelona i per la companyia Nexus, que també va presentar al·legacions.

Aquest concurs municipal de la llum està valorat en 65 milions i incloïa una clàusula que obligava les elèctriques a signar un conveni de coresponsabilitat en matèria de pobresa energètica que permetria sancionar-les en cas d'incomplir la llei catalana sobre la matèria.