Si haguessis de triar un mitjà de comunicació únic durant un mes, quin seria? Posats davant l’obligació, el 48,4% del catalans respon que triaria internet, una preferència que se situa molt per davant de tenir accés només a la televisió (opció que escull el 31%), la ràdio (13,7%) i la premsa escrita (5,3%). Si la consulta es fa tenint la possibilitat de tenir diversos mitjans, tal com passa en la realitat, les preferències van a la televisió per informar-se i per entretenir-se, mentre que internet és la primera opció per formar-se una opinió i informar-se de temes locals. Tanmateix, s’observa una diferència molt important segons l’edat, atès que les persones més joves aposten per internet per a qualsevol ús, mentre que les més grans trien preferentment la televisió.

Aquestes són dues de les dades que aporta una enquesta del Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC), fruit de l’explotació de dades recollides pel Centre d’Estudis d’Opinió (CEO). L’enquesta, que s’ha fet sobre una mostra de 1.600 persones, té com a objectiu conèixer els hàbits de consum audiovisual i les percepcions de la ciutadania davant els mitjans de comunicació audiovisual. L’enquesta ha estat presentada aquest dimecres pel president del CAC, Roger Loppacher, al Mercat Audiovisual de Catalunya, que té lloc a Granollers.

La bretxa generacional

L'enquesta permet extreure dues conclusions, segons ha exposat Loppacher: “La primera és que s’observa una clara divisió generacional per l’ús de les noves tecnologies, de manera que fins als 50 anys hi una preferència clara per internet, mentre que les persones més grans de 50 anys mantenen la seva preferència pel consum audiovisual a través dels mitjans tradicionals”. I la segona és que "hi ha una preocupació per determinades qüestions, com la presència de continguts violents, la manipulació informativa o la publicitat de jocs d’atzar. També hi ha una petició perquè aquestes qüestions es regulin adequadament”, ha exposat.

La bretxa generacional en l’audiovisual queda constatada en la pregunta sobre el mitjà que es triaria en cas de només poder elegir-ne un. Entre els més joves (16 a 24 anys) l’opció per internet com a únic mitjà seria clarament majoritària, atès que l’elegirien el 81,9% de les persones enquestades. En general, els menors de 50 anys triarien majoritàriament internet, mentre que les persones majors d’aquesta edat optarien preferentment per la televisió, en cas de veure’s forçats a elegir un únic mitjà.

La televisió, el mitjà més sòlid

Consultats sobre l’ús real que fan dels mitjans, es constata que la televisió manté una presència sòlida. El 93,2% del catalans declaren mirar-la cada dia. Per franges de consum, el 52,8% de les persones enquestades declara mirar-la entre una i tres hores al dia. Un 19,3% declara mirar-la més de tres hores al dia. Les persones més joves són les que miren menys la televisió en directe.

L’enquesta mostra com l’oferta de televisió s’ha diversificat i ha augmentat l’ús de televisió sota demanda. Així, el 62,9% de les persones enquestades afirma consumir serveis audiovisuals sota demanda, bàsicament sèries i pel·lícules. En aquest apartat es constata també l’existència d’una divisió generacional situada en el llindar dels 50 anys. Entre els més joves, el grup majoritari és el que consumeix entre una i dues hores al dia. En canvi, la majoria de les persones més grans de 50 declaren no mirar mai televisió sota demanda.

Una part de la gent que veu televisió sota demanda ho fa mitjançant una plataforma de pagament. Així, 4 de cada 10 persones a Catalunya estan abonades a serveis de pagament, sent les plataformes més sol·licitades Netflix i Movistar. Pel que fa a si la televisió es veu en solitari o en companyia, el 56,9% dels ciutadans declara mirar-la sol, percentatge que arriba al màxim (72,1%) en el cas dels més joves (de 16 a 24 anys).

Qui escolta la ràdio?

Pel que fa a la ràdio, un 59,8% dels catalans declaren escoltar cada dia la ràdio en directe, un percentatge força més baix que en el cas de la televisió. Així, el grup que afirma no escoltar mai la ràdio no és testimonial, com en el cas de la televisió, sinó que suposa el 39,8% de la població catalana. Aquesta tendència  d’ignorar la ràdio arriba a un màxim en el segment de 16 a 24 anys, en el qual la meitat (50,6%) declara no escoltar-la mai.

Els continguts més escoltats en la ràdio són els informatius, seguits pels musicals.

Un 22,8% navega més de tres hores al dia

Pel que fa al temps d’ús diari d’internet, un 42,3% de la població declara navegar entre una i tres hores al dia. El 22,8% declara navegar més de tres hores al dia. Aquí s’observa un cop més la divisió generacional. Així, en la franja més jove (16 a 24 anys), un 60,3% de les persones enquestades declara que es passa més de tres hores al dia navegant per internet.

Pel que fa a internet com a mitjà per informar-se de l’actualitat informativa, els diaris digitals són el mitjà preferit per la majoria dels catalans (56,3%) per seguir l’actualitat informativa, per bé que els més joves (de 16 a 34 anys) s’informen mitjançat les xarxes socials.

Hi ha continguts de risc?

La resposta sembla òbvia. Consultades les persones per quins són els continguts audiovisuals que són menys apropiats per als menors d’edat, hi ha una majoria (66,3%) que apunta a la violència, seguida, a més distància, pel contingut sexual i pel contingut sexista. La principal preocupació pel que fa als programes informatius és, amb diferència, la manipulació informativa (53,2%), seguida de la presència excessiva de continguts polítics (10,7%).

El tractament de gènere també preocupa, atès que gairebé la meitat (49,4%) de la població catalana considera que és poc o gens igualitari. En la mateixa línia, 6 de cada 10 persones consideren que la publicitat dóna una imatge no acurada de les dones.

Pel que fa a la publicitat de jocs d’atzar i apostes esportives, el 83,9% dels catalans la prohibirien o limitarien. En aquest cas, també es constata la diferència per edats, ja que els més joves són els més permissius amb aquest tipus de publicitat, mentre que els més grans de 50 anys demanen majoritàriament prohibir-la.  

En relació amb l’ús d’internet per part dels menors d’edat, les principals preocupacions són que els infants i adolescents puguin contactar amb estranys a la xarxa, que vegin continguts inapropiats o que estiguin massa temps connectats. En línia amb aquestes preocupacions, el 36,9% dels pares tenen instal·lats filtres de control parental i un 15,6% tenen un sistema que limita el temps que els menors poden navegar per internet.

El 72,8% de les persones enquestades considera necessària la regulació dels continguts audiovisuals, sent les persones de 35 a 49 anys les que consideren més necessària aquesta regulació. La meitat de la població (49,9%) creu que el CAC hauria de tenir competències sobre internet. Les persones més joves (de 16 a 24 anys) són les que consideren més necessària aquesta regulació.