El Tribunal Constitucional ha anul·lat la indemnització d'1.350,7 milions per a les empreses promotores (entre elles ACS) del projecte de magatzem de gas de Castor que fixava el decret llei de mesures del sistema gasista que el govern espanyol va aprovar el 2014, en considerar-la inconstitucional.

En la seva sentència, el TC estima parcialment els recursos presentats pel Parlament, el govern català i el grup del PSC en el Congrés i acorda declarar "inconstitucionals i nuls" els articles del decret que establien una indemnització per la suspensió de l'activitat del magatzem, situat davant les costes de Castelló, després dels petits sismes registrats a la zona.

El TC considera que no es presentava una "situació d'extraordinària i urgent necessitat" que justifiqués aprovar un decret llei per "atribuir noves obligacions de pagament al sistema gasista".

El govern espanyol va suspendre al setembre del 2013 l'activitat d'injecció de gas en l'emmagatzematge subterrani Castor, després dels centenars de sismes registrats a la zona, i a l'octubre del 2014 va acceptar, mitjançant un decret llei, la renúncia d'Escal UGS -participada per la companyia ACS en un 66,67%- a la concessió de la instal·lació.

Al mateix temps, el reial decret establia una indemnització de 1.350,7 milions per a la companyia, quantitat que es carregaria en el rebut del gas durant 30 anys. La sentència del TC, de la qual ha estat ponent el magistrat Juan Antonio Xiol, assenyala la "necessitat d'una norma amb rang de llei" per atribuir noves obligacions de pagament al sistema gasista, sense que pugui regular-se a través d'un reial decret llei.

Segons l'opinió del tribunal, no s'ha adduït "cap raó" que acrediti l'existència d'una "situació d'extraordinària i urgent necessitat a la qual hauria de fer-se front dictant un decret llei i que justifiqués l'aprovació de la norma d'urgència que ens ocupa". "Ni l'eventual estalvi econòmic per al sistema gasista ni el fet que aquesta operació de crèdit contra el mateix no es computi en termes de comptabilitat nacional representen autèntiques raons d'urgència", afegeix el Constitucional en la seva sentència.

En aquest sentit, el TC recorda que, d'acord amb l'article 86 de la Constitució Espanyola, la situació d'"extraordinària i urgent necessitat" hauria d'anar acompanyada per una justificació de "les raons per les quals l'assignació del pagament al sistema gasista ha de dur-se a terme en uns termes i terminis tan peremptoris com per excloure el recurs al procediment legislatiu ordinari o d'urgència". El TC conclou que les indemnitzacions acordades en el decret llei "no guarden la deguda connexió de sentit" amb la situació d'urgent necessitat provocada pels moviments sísmics de Castor, per la qual cosa "la seva adopció representa una inadequada alteració del sistema de fonts de dret que no troba cobertura" a l'article 86.1 de la Constitució.

Per aquest motiu, la sentència declara la inconstitucionalitat i nul·litat dels articles 4 a 6 del reial decret, així com de les disposicions addicionals de l'esmentada norma que establien els "càlculs previstos" per desenvolupar-la i el "pla de costos per a l'exercici 2015". Per contra, el TC avala la decisió d'acordar la hibernació de la instal·lació del magatzem Castor, que també havia estat impugnada, en considerar que es va adoptar "respectant la definició constitucional del decret llei", per donar resposta a una situació d'urgència. "En efecte, es tracta d'una mesura amb la qual es pretén conjurar els riscos que, per a persones, béns i especialment el medi ambient, pogués generar l'existència d'una instal·lació d'emmagatzematge de gas situada sota aigües del mar Mediterrani, en especial si aquesta instal·lació quedés desatesa o es mantingués la sola suspensió d'activitats administrativament acordada", raona el Constitucional.