Els pressupostos no són un poder lliure, han de respondre al repartiment de competències que fixa la Constitució i l'Estatut, i no poden preveure, ni que sigui en forma condicional, disposicions normatives que no li són pròpies. Aquests són els principals eixos en què es basa el Consell de Garanties Estatutàries per considerar la disposició addicional 31 dels pressupostos, que recullen el compromís de dotar econòmicament al referèndum en funció de la normativa vigent, com a contrària a la Constitució i sense "empara" a l'Estatut. Això sí, el Consell deixa clar que les partides ja previstes per als processos electoral i consultes populars així com el fons de contingència no són contraris a la Constitució. Les dues conclusions del dictamen han estat adoptades per unanimitat.

El dictamen, elaborat a petició de C's, PSC i PP, es mostra, doncs, contrari a la disposició addicional número 31, que porta per títol Mesures en matèria d'organització i gestió del procés referendari, i que deixa en mans del Govern la possibilitat d'habilitar les partides i els recursos per afrontar el "procés referendari sobre el futur polític de Catalunya en el marc de la legislació vigent en el moment que es convoqui". Aquesta disposició, que recull el compromís escrit de l'executiu de dotar econòmicament la convocatòria del referèndum, va ser una de les condicions que va fixar la CUP per recolzar els comptes.

Competència exclusiva de l'Estat

El dictamen deixa clar que aquest punt "vulnera el marc de distribució competencial en matèria dels procediments mitjançant els quals s'exerceixen els drets de participació política", però també que, tenint present que la llei de pressupostos "té un contingut eminentment econòmic i financer", els comptes "no constitueixen una tipologia idònia per regular altres aspectes materials o sectorials de l'ordenament" i, tampoc, "no són norma atributiva de competències".

De fet, el Consell recorda que "les lleis pressupostàries ja disposen dels mecanismes idonis que facilitarien al Govern la dotació econòmica suficient per fer front a les necessitats o els requeriments que se'n poguessin derivar" en cas que hi hagués una canvi normatiu o una autorització estatal per a la realització de la consulta. Però, insisteix que la disposició addicional 31, encara que es refereixi de manera condicional a facultats que no li són pròpies, "és contrària a l'article 149.1.32 de la Constitució", que diu que "l'Estat té la competència exclusiva [...] per l'autorització per a la convocatòria de consultes populars per via de referèndum".

Al marge de la Constitució

El text assenyala repetidament que "tant les lleis de pressupostos generals de l'Estat com les dels comptes autonòmics han de reflectir i ajustar-se a l'ordre de repartiment constitucional i estatutari vigent en el període d'aplicació de les normes pressupostàries en qüestió".

També recorda que "el Tribunal Constitucional ha refermat la interpretació restrictiva en favor de la competència exclusiva de l'Estat [...] quant a la capacitat plena de regular la institució del referèndum". Precisament, el Consell vol deixar clar per totes les vies possibles que "la competència de regulació i d'autorització en matèria de referèndums correspon amb caràcter exclusiu a l'Estat, sense que la Generalitat disposi de marge d''actuació".

El pressupost no és lliure

Si el Govern inclou una partida destinada al "procés referendari sobre el futur polític de Catalunya", s'està atribuint, doncs, una competència que no li correspon. 

És justament per això que subratllen que "el poder legislatiu pressupostari no és un poder lliure sinó que ha de respondre al model de repartiment de competències que delimiten la Constitució i l'Estatut" i tornen a insistir que el referèndum és competència exclusiva de l'Estat.

El Consell, però, ha volgut subratllar que "no hi coincideix [amb la interpretació del TC] en aspectes substancials", entre els quals hi destaquen "l'entera regulació de la matèria referendària hagi de ser exclusiva de l'Estat", així com en el fet que "la Generalitat no pugui regular i convocar consultes no referendàries d'abast general en l'àmbit de les seves competències i facultats d'iniciativa institucional".