Ha costat Déu i ajuda, però finalment la derogació de la llei mordassa és més a prop. Les iniciatives continuaven bloquejades al Congrés dels Diputats. Però finalment, com va prometre Pedro Sánchez al congrés de València, les ha desbloquejat. Aquest mateix dimecres, el PSOE i Unidas Podemos han registrat esmenes a la proposta de derogació registrada pel PNB, que és la que servirà de base per als treballs. La intenció és que la nova llei de seguretat ciutadana deixi clar que els poders públics han de garantir l’exercici dels drets fonamentals i llibertats públiques. I també que estableixi la seva subordinació als tractats internacionals en aquesta matèria. Aquestes són les principals claus de la reforma plantejada per la Moncloa, tancada durant les últimes setmanes i que es tradueix en 50 esmenes. A banda, cadascun dels grups ha presentat les seves pròpies esmenes.

Dret de manifestació

Pel que fa a la garantia del dret de manifestació, les esmenes registrades corregeixen tot el que té a veure amb la  comunicació prèvia. “La manca del tràmit previ de comunicació, encara que es pugui considerar infracció lleu, no serà motiu per impedir l’exercici de les llibertats de reunió i manifestació”, assenyala el text proposat. De fet, es contempla que “la manca de comunicació prèvia” no serà considerada infracció quan l’exercici del dret “requereixi una ràpida expressió davant d’un esdeveniment d’indubtable repercussió social que no admeti demora”. Fonts de l’executiu posen l’exemple de manifestacions com les de protesta contra la sentència de la Manada.

De la mateixa manera, es posa el focus en l’actuació proporcional dels cossos policials en aquestes concentracions: “Les mesures per al manteniment o el restabliment de la seguretat ciutadana en reunions i manifestacions es guiaran en tot moment per un enfocament de drets humans”. Les manifestacions només seran sancionables “si provoquen violència o alteració de l’ordre públic”.

Escorcolls corporals

Un altre aspecte tancat entre el PSOE i Unidas Podemos és allò que té a veure amb escorcolls corporals externs i identificació de ciutadans. Aquests escorcolls es podran practicar quan hi hagi “indicis fonamentats racionalment i objectivament”. Es duran a terme sense deixar a la vista la totalitat del cos, “amb el màxim respecte a la identitat sexual” i “procurant fer-ho sempre en lloc reservat i fora de la vista de tercers”.  L’agent haurà de “deixar constància d’aquesta diligència”, així com les causes i la identitat del mateix agent. Es podran realitzar contra la voluntat de l’afectat “adoptant les mesures de compulsió necessàries”.

Dues hores en comissaria

Pel que fa a les identificacions, el text conjunt del PSOE i Podemos estableix que, quan no fos possible la identificació per qualsevol altre mitjà, «els agents, per impedir la comissió d’un delicte o amb l’objectiu de sancionar una infracció, podran requerir que els acompanyin a les dependències policials “més pròximes” amb l’únic efecte de la seva identificació “pel temps estrictament necessari”». En aquest sentit, s’assenyala que “en cap cas podrà superar les dues hores”. Només de forma excepcional, “per raons justificades, verificables i comunicades a la persona afectada”, aquest termini es podrà prorrogar fins a un màxim de sis hores.

Reducció de sancions

Els dos socis del govern espanyol també volen introduir canvis en la quantia econòmica de les multes, reduint les multes que són “excessives” i deixant clar que s’han d’aplicar sempre “criteris de proporcionalitat”. Així, en l’apartat de “graduació de les sancions”, s’hi introdueixen dues noves variables: la capacitat econòmica de l’infractor i la minoria d’edat de l’infractor. Segons el text, es tindrà en compte “la singularitat del supòsit de fet”, “podent donar lloc a la suspensió de la sanció o a la seva reducció, a la conciliació de la persona autora amb les persones ofeses i a l’activitat reparadora, en especial en aquells supòsits en què l’infractor sigui menor d’edat”. D’aquesta manera, segons expliquen fonts de l’executiu central, “s’eliminaria la limitació actual per poder substituir les sancions a menors per treball social o comunitari, ara limitada a una sola vegada”.

Posen xifres a la reducció de multes. Per aquelles persones que percebin un salari de fins a 1,5 cops el salari mínim interprofessional, la reducció serà del 50 %. Per a aquells qui cobrin entre 1,5 i 2,5 cops l’SMI, la reducció serà del 25 %.

La feina dels periodistes

Durant els anys que ha estat en vigor l’anomenada llei mordassa, hi ha hagut moltes queixes i reclams dels professionals dels mitjans de comunicació, especialment pel que té a veure amb les imatges a la via pública. L’acord assolit pel PSOE i Unidas Podemos és clar al respecte: “No constituirà infracció la simple presa d’imatges en llocs de trànsit públic i manifestacions, o la seva simple difusió”. Només es considerarà infracció greu “l’ús d’imatges o dades personals o professionals d’autoritats o agents de les Forces i Cossos de Seguretat quan generi un perill cert a la seva seguretat personal o familiar o la de les instal·lacions protegides o posin el risc l’èxit d’una operació”. Aquesta situació de perill “haurà de reflectir-se en l’acta o en la denúncia amb el major detall que sigui possible”.