El Govern ha aprovat aquest matí en una reunió extraordinària el projecte de llei de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic, coneguda com a llei d'acompanyament. Es tracta d'un calaix de sastre que acompanya els pressupostos i inclou nombroses mesures que afecten al funcionament de l'Administració. Aquest any incorpora mesures de suport a les víctimes de la violència masclista o novetats en l'impost de successions, així com un fons per a municipis propers a centrals nuclears o canvis a l'Institut Català de Finances, la futura banca pública catalana, segons l'acord d'investidura que ERC va tancar amb la CUP.

Entre les mesures concretes, el projecte preveu que quan una dona s'adreci a una comissaria per denunciar violència masclista, si no ho fa amb un advocat, els Mossos hauran de requerir la presència d'un lletrat, per garantir que tingui suport legal des del moment inicial de la denúncia.

També s'incorpora un ajut extraordinari per a famílies perjudicades per una mort per violència masclista, perquè puguin fer front a les despeses de sepeli, trasllat i repatriació de la víctima al país d'origen. Igualment s'ha creat una prestació per atendre despeses derivades d'una intervenció quirúrgica conseqüència d'un delicte odi, no prevista en serveis bàsics.

ICF i funcionaris interins

La llei preveu canvis de caràcter tècnic per reforçar l'autonomia patrimonial de l'Institut Català de Finances (ICF). Entre aquestes novetats hi ha la possibilitat que puguin fer dipòsits eventualment entitats privades. En aquest sentit, la portaveu del Govern, Patrícia Plaja, ha subratllat que no es tracta persones particulars sinó entitats, associacions, o fundacions. 

La llei d'acompanyament contempla també la supressió de les diferències entre personal interí i els funcionaris de carrera a l'hora de ser declarats en situació de serveis especials o per gaudir de llicències per fer estudis relacionats amb el lloc de treball i de les llicències per a assumptes propis.

Es crea un nou fons per reactivació econòmica de municipis situats en l'àrea influència de centrals nuclears. El 20% dels ingressos recaptats pels impostos sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient per la producció d'energia d'origen nuclear es destinaran a nodrir aquest fons.

Impost de successions

En el capítol fiscal, s'amplia, excepcionalment, fins a dos anys el termini actual d'un any per a l'ajornament de l'Impost sobre successions, sense obligació de dipositar garantia. Es podrà aplicar als fets imposables a partir de l'entrada en vigor de la llei i fins al 31 de desembre del 2022. La finalitat és donar més temps a ciutadans que reben herència perquè puguin disposar de la liquiditat necessària per fer front al pagament dels impostos.

També s'introdueixen canvis en el Cànon de l'Aigua que recapta l'ACA per reduir la càrrega a determinats col·lectius més vulnerables. Seran els serveis socials els que s'encarregaran de presentar l'informe en nom d'aquestes persones perquè es puguin acollir a la tarifa social.

En tributació sobre Joc s'especifica que els operadors de màquines recreatives i atzar hauran de facilitar semestralment dades relacionades amb la seva activitat, com ara nombre de partides jugades, import quantitats jugades i import dels premis.

Abans de acabar del contracte vigent per al 061, el departament de Salut haurà de preveure com internalitzar el contracte d'aquest servei, amb una avaluació de l'impacte d'aquesta decisió, dotació pressupostària i mecanisme legal per fer-ho. Pel que fa el 112, una altre de les reivindicacions de la CUP, no està explícitament previst, però la portaveu del Govern ha admès que hi ha marge de negociació.

Transparència

El departament d'Economia ha reforçat el capítol de transparència pressupostària i rendiment de comptes amb la incorporació de tres nous documents pressupostaris addicionals. Es tracta de l'Informe d'orientació pressupostària que es presentarà davant la Comissió d'Economia abans de cada 30 de juny i on es detallarà l'estat execució i la previsió de liquidació del pressupost vigent així com el marc macroeconòmic. També s'elaborarà un Informe pressupostari previ a les eleccions amb perspectives macroeconòmiques, escenaris fiscal i pressupostari, així com l'endeutament i càrrega de deute per 4 anys. I, finalment un Informe de perspectiva pressupostaria a llarg termini, que es presentarà amb una freqüència no superior a 5 anys i exposarà un horitzó de 15 anys.

La llei d'acompanyament modifica el fins ara habitual mecanisme d'aprovació dels pressupostos i elimina l'obligatorietat d'enviar els pressupostos al Parlament abans del 10 d'octubre, una data que, segons el Govern, no s'ha acomplert mai. El nou redactat fixa que s'ha de presentar amb antelació suficient com perquè entri en vigor d'1 de gener.

 

A la imatge principal, el Consell Executiu reunit avui per aprovar la llei d'acompanyament dels pressupostos / Rubén Moreno