El Ple del Tribunal Constitucional ha acordat, per unanimitat, requerir a les persones designades com a membres de la Sindicatura Electoral de Catalunya perquè, en el termini de 48 hores, informin sobre les mesures adoptades per donar compliment a la suspensió cautelar de la resolució del Parlament que precisament designava els seus cinc membres.

L'esmentada providència ha estat notificada personalment a les persones designades com a integrants, titulars i suplents de la Sindicatura Electoral de Catalunya i a totes elles se les ha advertit del seu "deure d'impedir o paralitzar qualsevol iniciativa que suposi ignorar o eludir la suspensió" cautelar del seu propi nomenament.

En vista que, malgrat l'esmentat requeriment, s'ha procedit per la sindicatura electoral de Catalunya a la designació dels síndics territorials (territoris d'Aran, Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona), el TC requereix personalment les persones que integren l'esmentada sindicatura perquè informin sobre les mesures adoptades en 48 hores.