L'avantprojecte llei aprovat avui en el Consell de Ministres derogarà, en cas de ser aprovada pel Parlament, el reglament franquista de 1954 sobre la disciplina acadèmica. En una roda de premsa, la portaveu del govern espanyol, Isabel Rodríguez, ha explicat les propostes de l'executiu en l'àmbit universitari, que inclouen diverses "vies de mediació" per a situacions de violència, assetjament sexual o plagi, entre altres. La intenció del govern és que les mesures s'apliquin tant a les universitats públiques com als centres privats.

Sancions

L'avantprojecte de llei contempla la classificació de les sancions acadèmiques en tres nivells: lleus, greus i molt greus. Segons recull EFE, el règim disciplinari només entrarà en joc quan les parts rebutgin recurrir a la mediació i quan la conducta objecte d'expedient sigui per assetjament, violència de gènere, frau o destrucció de patrimoni, o quan les parts no arribin a un acord.

Les faltes molt greus prescriuran al cap de tres anys, les greus a dos anys i les lleus al cap de sis mesos, mentre que les sancions imposades prescriuran, respectivament, al cap de tres anys, dos anys i a l'any.

Faltes molt greus

Les faltes considerades molt greus inclouen: les quintades o conductes vexatòries, físicament o psicològicament, que suposin un greu menyscapte per a la dignitat de les persones; exercir violència greu; assetjament sexual; falsificar, sostreure o destruir documents acadèmics, i utilitzar documents falsos davant de la universitat. També s'inclou en aquesta forquilla la destrucció i deteriorament de manera irreparable o sostreure obres del patrimoni històric i cultural de la universitat; plagiar totalment o parcialment una obra, o cometre frau en el Treball Final de Grau, el Treball Final de Màster o la Tesi Doctoral, o suplantar un membre de la comunitat universitària.

Les sancions per cometre faltes acadèmiques molt greus van de l'expulsió de dos mesos fins a tres anys de la universitat, un càstig que haurà de constar a l'expedient acadèmic fins al seu total compliment, i la pèrdua de drets de matrícula parcial, durant un curs o semestre acadèmic.

Convivència

L'avantprojecte de llei inclou també mesures de prevenció i resposta davant els casos de violència, discriminació, i/o assetjament, que seran d'aplicació als estudiants, al personal docent i investigador i al personal d'administració i serveis.

A més, les universitats crearan una Comissió de Convivència, integrada de manera paritària per representants de l'alumnat, del personal docent i investigador, i del personal d'administració i serveis, garantint la composició equilibrada entre dones i homes i del qual no podrà formar part ningú de l'equip rectoral. Aquesta comissió serà l'encarregada de canalitzar les iniciatives per millorar la convivència, promoure la mediació i, en aquells casos en què resulti procedent, tramitar el procediment de mediació com a alternativa al règim sancionador.

 

Foto principal: el ministre d'Universitats, Manuel Castells / ACN