Les Corts Valencianes votaran aquest mes de maig el projecte de llei de creació del Consell de l'Audiovisual Valencià, autoritat audiovisual independent que s'encarregarà de vetllar pel respecte dels drets i llibertats reconeguts a la Constitució i a l'Estatut d'Autonomia. D'aquesta forma, es traslladaran les competències del Consell en aquesta matèria a un organisme plural i independent i s'ampliaran els mecanismes d'accés i garanties de la ciutadania en la seva relació amb els mitjans de comunicació audiovisuals, mentre es democratitzarà i reforçarà la independència de l'espai comunicatiu audiovisual.

La nova llei senta les bases legals per a la creació i funcionament del CACV, que es configura com una entitat de dret públic amb personalitat jurídica pròpia, amb plena capacitat, autonomia orgànica i funcional per a l'exercici de les seves funcions i independència respecte de qualsevol ingerència o control polític en les seves decisions. Aquest òrgan exercirà les seves funcions en l'àmbit de la prestació dels serveis de radiodifusió sonora, televisió i qualsevol altre format de comunicació audiovisual destinats a la comunicació de masses. Això es farà tant si els serveis són gestionats directament o indirectament per les administracions públiques del País Valencià, com en virtut de qualsevol títol atorgat per la mateixa, així com en aquells altres que queden sotmesos a l'àmbit de gestió i tutela de la Generalitat.

Així mateix, exercirà les seves funcions, en els termes previstos en la legislació vigent, en relació amb aquells altres mitjans audiovisuals de comunicació de masses que realitzin emissions específiques per al territori valencià respecte de les mateixes.

Drets de la infantesa i els joves

El CACV podrà adoptar resolucions de caràcter vinculant dirigides als operadors a fi de garantir el compliment de la legislació vigent en l'àmbit de les seves competències i d'atendre les queixes formulades pels usuaris dels serveis de comunicació audiovisual. Adoptarà resolucions que contemplen les mesures necessàries per neutralitzar els efectes de la difusió o la introducció en la programació o la publicitat de missatges o continguts que atemptin contra la dignitat humana i el principi d'igualtat.

Particularment, quan hagen estat difosos en horaris d'audiència de públic infantil o juvenil, restablint els principis que s'han vist lesionats. S'encarregarà de garantir els drets de la joventut, la infantesa i adolescència, de persones grans, amb diversitat funcional, migrants i altres col·lectius necessitats d'una protecció més important, referent als continguts de la programació i a les emissions publicitàries. Vetllarà per la igualtat de gènere a través de la promoció d'activitats, models socials i comportaments no sexistes en el conjunt de les programacions i en la publicitat. També haurà de vetllar en les seves resolucions per l'adopció de les mesures necessàries per garantir la presència del valencià a la producció i en la difusió de continguts audiovisuals.

Protecció de la llibertat d'expressió

El CACV incidirà, especialment, en la protecció d'aquells drets relacionats amb la lliure expressió d'idees i opinions, la lliure producció, creació i difusió de continguts per qualsevol mitjà de difusió, el dret dels ciutadans a rebre una informació veraç i la seva compatibilitat amb els principis de pluralisme i lliure concurrència al sector audiovisual. Així mateix, ho farà pel compliment de les funcions de servei públic assignades als mitjans de comunicació públics. Promourà l'adopció de codis deontològics i normes d'autoregulació del sector audiovisual, especialment en matèries de publicitat i de continguts.

D'altra banda, l'aprovació de la futura llei no suposarà un cost més gran per a les arques públiques, ja que no implica un augment de les comeses que correspon realitzar a la Generalitat en l'àmbit de la comunicació audiovisual, sinó que les esmentades competències es traslladen a una entitat de dret públic. Aquesta autoritat audiovisual només existeix a Catalunya, Balears i Andalusia.

 

T'ha fet servei aquest article? Per seguir garantint una informació compromesa, valenta i rigorosa, necessitem el teu suport. La nostra independència també depèn de tu.
Subscriu-te a ElNacional.cat