Les comunitats d'aprenentatge són una proposta de transformació del centre escolar amb l'objectiu de millorar l'aprenentatge i la convivència escolar. Com explica el Ministeri d'Educació, està fonamentada en actuacions educatives d'èxit. Pionera en la innovació educativa, a Catalunya es van crear comunitats d'aprenentatge ja l'any 1990 pel Centre d'Investigació en Teories i Pràctiques per a la Superació de les Desigualtats (CREGUI), de la Universitat de Barcelona.

La idea és involucrar alumnes, famílies i la comunitat educativa de forma global, sobretot amb la col·laboració de voluntaris que tenen un paper important en el desenvolupament de les activitats. S'han de conformar comissions mixtes formades per tots aquests agents educatius i en les quals es dugui a terme un diàleg igualitari, perquè l'objectiu més gran és assolir el consens entre tots. D'aquesta forma, s'estableix un marc de convivència que ha de ser fruit del consens.

És una iniciativa sostinguda pel Projecte INCLUD-ED de la Comissió Europea, que analitza les estratègies educatives que ajuden a superar les desigualtats i millorar els resultats d'aprenentatge. Aquestes són algunes d'aquestes activitats educatives d'èxit.

Grups interactius

Aquesta iniciativa consisteix a agrupar tots els alumnes d'una aula en subgrups heterogenis de quatre o cinc, en els quals s'incorpora una persona adulta de l'escola o de la comunitat que prepara tantes activitats com grups hi ha (normalment quatre). A més, els grups canvien d'activitat cada 15 o 20 minuts promovent la interacció per mitjà d'un diàleg igualitari per resoldre tasques.

Niños treballant en classe / Unsplash
Nens treballant en classe / Unsplash

El Model Dialògic de Resolució de Conflictes

Com explica el Ministeri d'Educació, està basat en el diàleg igualitari, i involucra tota la comunitat educativa participant en els processos del centre (com l'elaboració conjunta de les normes). Aquest model promou assemblees i espais de diàleg en què tots poden participar, ja que totes les aportacions són valuoses i escoltades per tots i totes. Per exemple, en assignatures com la literatura, l'art o la música es comparteixen els fragments seleccionats i es genera un intercanvi que permet una profunditat més gran en els temes.

Biblioteca tutoritzada

La idea és oferir la biblioteca fora de l'horari lectiu, i promoure activitats com el seguiment de les tasques escolars o la recerca d'informacions per a projectes o activitats amb alumnes.

Formació a familiars

La formació de les famílies en el mètode és fonamental, per això la mateixa escola ofereix espais i programes de formació.