Tal dia com avui de l’any 1940, fa 79 anys, el Ministeri de Treball del règim franquista sancionava trenta-dues empreses de Barcelona perquè s’havien negat a reincorporar a les seves plantilles laborals exempleats que ―durant la Guerra Civil espanyola (1936-1939)―  havien abandonat el lloc de treball per anar a combatre a les files del bàndol rebel. Segons la nota del ministeri, haurien incomplert “lo dispuesto en la orden de 27 de mayo de 1940, relacionada con el Servicio de Reincorporación de los Combatientes al Trabajo”. Aquelles trenta-dues empreses van ser sancionades amb una multa de 250 pessetes per denúncia, i l’obligació de reincorporar immediatament el denunciant.

Des que les tropes franquistes havien ocupat la ciutat (26 de gener de 1939), s’havia produït una tètrica depuració ideològica de llocs de treball. Aquella depuració s’havia portat a terme amb el propòsit d’encabir tots els “afectos al régimen” ―tant catalans com forasters― al mercat de treball, en perjudici dels treballadors d’ideologia catalanista i republicana. Aquell procés de depuracions afectaria la totalitat dels sectors públic i privat. Durant aquell període transitori de substitució, el règim franquista havia sostingut econòmicament aquells “afectos al régimen” amb subsidis com el “Día sin Postre”: un impost extraordinari que es gravava sobre el sector restaurador i hoteler de la ciutat.

Però a principis de 1940, el règim franquista va decidir laminar aquest sistema de subsidis (limitant-lo a mutilats, orfes i vídues), i després de diverses crides (publicades, bàsicament, a la premsa) acuitaria els excombatents que no havien ocupat les places “depurades” a reocupar els llocs de treball anteriors a la Guerra. En aquell punt, es va produir un conflicte, puix que les empreses catalanes que havien sobreviscut a la Guerra Civil espanyola (1936-1939) estaven en una situació més que precària que no els permetia incrementar la despesa de nòmines. Entre aquelles trenta-dues empreses sancionades n’hi havia de tots els sectors de l'economia i de totes les mides.