El ple del Tribunal Constitucional (TC) ha estimat el recurs d'inconstitucionalitat promogut pel govern espanyol contra diversos articles de la llei catalana de comerç, serveis i fires i els ha anul·lat per invasió de competències de l'Estat. Segons el TC, la llei contravé la legislació bàsica estatal sobre horaris comercials. Per contra, la sentencia veu constitucional els articles sobre les rebaixes i sobre l'obligació dels establiments d'atendre els clients en català. D'aquesta manera s'anul·len els preceptes que redueixen el límit mínim establert per la normativa bàsica estatal pel que fa al nombre d'hores setmanals d'obertura; per la introducció de restriccions d'horaris i de dies d'obertura incompatibles amb la llibertat horària reconeguda per la normativa bàsica estatal. En concret, s'ha estimat el recurs d'inconstitucionalitat contra els articles 8.3, 20.6, 36.2 b), 37.1 j) i k), 37.2, 38.5 i 6, 69 i 72.1 b).

"Contradicció amb la legislació"

La sentència conclou que la major part dels preceptes incorren en una "efectiva contradicció amb la legislació bàsica estatal en matèria d'horaris comercials, d'acord amb la reiterada jurisprudència constitucional en la matèria i envaeix, per tant, la competència de l'Estat per dictar-la, el que condueix a la seva declaració d'inconstitucionalitat i nul·litat". Paral·lelament, també s'anul·la perquè estableixen regles de silenci negatiu davant de la manca de resolució expressa de l'administració autonòmica pel que fa a la condició de municipi turístic, de manera contrària a la normativa bàsica estatal; l'alteració dels terminis de prescripció fitxats a la normativa bàsica estatal en relació amb determinades infraccions i sancions i quan estableix un termini de caducitat de les declaracions de municipis d'interès turístic incompatibles amb la normativa bàsica estatal.

Restriccions d'horaris

Per connexió o conseqüència s'han declarat inconstitucionals les regles que limiten la vigència màxima de l'excepció aplicable als municipis turístics i a la pròrroga de la condició de municipi turístic. En aquest sentit, s'han declarat conformes a la Constitució, interpretats en el sentit que indica la sentència, els articles sobre els períodes de rebaixes, en entendre el tribunal que conté un criteri purament descriptiu, i el que inclou el deure d'estar en condicions d'atendre els consumidors que s'expressin en qualsevol de les llengües oficials a Catalunya, que no s'ha considerat com un deure de coneixement efectiu d'una llengua determinada que recaigui directament sobre uns subjectes concrets.