Un total de 51 persones físiques i jurídiques tenien un deute de 88,5 milions d’euros amb l'Agència Tributària de Catalunya a 31 de desembre del 2021, segons es desprèn de la nova llista publicada per l'organisme aquest dilluns. En la llista d'enguany -que inclou els deutes fins al darrer dia del 2021, però no les actuacions posteriors- s'ha rebaixat d'un milió d'euros a 600.000 euros el llindar per aparèixer a la llista; tal com recull la Llei de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal. A més, un altre dels canvis normatius fixa que també hi constin les persones que hagin estat declarades responsables solidàries i que comparteixen l'obligació de fer-se càrrec del pagament d'un deute determinat; tot i que a Catalunya no hi ha ningú que compleixi els requisits per aparèixer-hi, segons el Departament d'Economia i Hisenda.

Es tracta de deutes i sancions tributaris que es refereixen a tributs propis o cedits, l'aplicació dels quals correspon a l'ATC. Bàsicament, tenen a veure amb els impostos de transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, successions i donacions, patrimoni, la taxa sobre el joc i liquidacions procedents de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) en relació amb el cànon de l'aigua. El 2020, la xifra de deutors era de 17 persones amb un deute total de 36,7 milions d’euros, mentre que l’any anterior era de nou deutors amb deutes amb un import de 14,8 milions. Així mateix, la llista no inclou les actuacions que s’hagin produït en relació amb aquests deutes i sancions més enllà del 31 de desembre, exceptuant els casos en els quals s’hagi acreditat el pagament íntegre de la totalitat de l’import que havia determinat la seva inclusió a la llista.

La llista

Entre les persones físiques, destaquen dues germanes –Maria Carmen i Maria del Mar Ballbè Anglada- que deuen 3,6 i 3,5 milions respectivament; Anna Maria Borrell Marón, amb 3,3 milions, i Montserrat Unanue Navarro, amb 3,1 milions. Per la seva banda, entre les societats, el deute més elevat correspon a Playbadalona S.A., amb 10 milions, juntament amb Rec Madral i Riera de Cabanyes Companyia d'Aigües, amb 6,7 i 6,3 milions, respectivament.

Entre les persones físiques que hi figuren, també hi ha Víctor Fontfreda Puig, amb 2,2 milions d'euros; Nancy Janeth Suárez, Miguel Anglada Puigcerver, Luis Ventura, amb 1,5 milions cadascú; Joaquin Gil Llorente, Francisco Vicente Ros i Víctor Sagi Montplet, amb 1,4 milions cada un, entre d'altres. Entre les societats, també hi ha Moramar S.A. amb un deute de 3,5 milions d'euros, Promocions del Nord 2012 SL, amb 2,7 milions d'euros; Recreativos Caballero, amb 2,3 milions d'euros, Ibupe Rehabilitació S.A., amb 1,6 milions d'euros; Hato Verde Golf SL, amb 1 milió d'euros, entre d'altres.