Catalunya creix un 0,6% més que Espanya després de la revisió a la baixa del creixement espanyol segons les dades publicades avui per l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Les dades definitives del creixement de l'economia espanyola denoten una revisió a la baixa del 0,2% en taxa anual, passant del 2,7% que preveien les dades avançades de l'INE fins al 2,5%, dades definitives, pel segon trimestre del 2018 -tres dècimes menys que el trimestre anterior-. Per contra, el PIB de Catalunya creix a un ritme del 3,1% interanual, segons les dades de l'Idescat. 

En dades trimestrals, el PIB espanyol va créixer un 0,6% el segon trimestre, taxa similar a la del trimestre anterior, gràcies a l'empenta de la inversió, ja que el consum pràcticament es va estancar, segons l'INE. 

Tal com es pot veure al gràfic, l'economia catalana ha crescut per sobre de l'espanyola des del primer trimestre del 2014. Amb aquesta revisió a la baixa del creixement espanyol, el PIB català eixampla la seva diferència amb l'espanyol respecte el primer trimestre del 2018, passant d'una diferència de quatre dècimes d'avantatge a sis. 

 

Font: INE i Idescat / Elaboració pròpia

Consum, exportacions i importacions a Espanya, a la baixa

Segons les dades de l'INE, el consum de les llars es va desaccelerar vuit dècimes entre abril i juny, des del 0,9% al 0,1%, el seu menor avanç des del primer trimestre del 2014. Al mateix temps, la despesa pública va moderar set dècimes el seu creixement trimestral, fins al 0,1%, encadenant sis trimestres d'alces.

Per la seva banda, la despesa en consum de les institucions sense ànim de lucre va tornar a taxes negatives després de quatre trimestres en positiu: va baixar un 0,3% entre abril i juny, en contrast amb l'augment del 1,4% que va experimentar en el primer trimestre.

Per contra, la inversió va accelerar el seu creixement trimestral des de l'1,1% al 3,5%, gràcies a la inversió en maquinària i béns d'equip, que va avançar un 6,5% en el segon trimestre, davant del retrocés del 0 , 1% del trimestre anterior. Alhora, la inversió en habitatge i construcció va accelerar una dècima el seu avanç trimestral, des del 2,1% al 2,2%.

Entre abril i juny, tant les exportacions com les importacions van créixer a un ritme menor al del primer trimestre. En concret, les exportacions van augmentar un 0,2%, quatre dècimes menys, mentre que les importacions van progressar un 1%, enfront del creixement del 1,7% dels tres primers mesos de l'exercici.