El Consell de Garanties Estatutàries (CGE), l’òrgan encarregat de controlar que les lleis catalanes s’ajustin a la Constitució i l’Estatut, considera que el decret llei d’habitatge de Catalunya vulnera els drets dels propietaris a l’avalar l’ocupació il·legal.

El Consell considera que el decret llei de la Generalitat de mesures urgents per millorar l'accés a l'habitatge és “inconstitucional” per la nova definició d’”habitatge buit”. L'òrgan al·lega que la norma vulnera diversos articles de la Constitució, així com els drets dels propietaris a recuperar els habitatges ocupats per terceres persones.

Aquesta nova definició d'habitatge buit està encara pendent de convalidació al Parlament de Catalunya (és el Decret Llei 1/2020 que es va aprovar el passat 21 de gener). Deixa clar que l'ocupació sense títol legítim no impedeix que un habitatge es consideri buit, tot i que el propietari hagi iniciat accions judicials.

A més, el Consell recorda que la nova llei d'habitatge ja convalidada al Parlament estableix una mesura que ja ha portat molta polèmica: obligar els inversors a oferir lloguers socials a okupes que hagin ocupat un habitatge buit si els mateixos demostren que estaven ocupant l'habitatge des d'abans del 30 de juny de 2019 (6 mesos).

El Consell assenyala en aquest punt una vulneració de la Constitució: "L'establiment d'importants sancions i multes econòmiques en els casos de manca d'una oferta de lloguer social previ a la interposició d'una demanda judicial podria considerar-se una restricció o un fre que obstaculitza indegudament la lliure decisió d'interposar la pertinent demanda de recuperació de la possessió il·legalment perduda (article 250.1.4t de la Llei de Enjudiciament Criminal), amb la consegüent vulneració de l'article 24 de la Constitució ".

El dictamen també considera que les “elevades sancions i multes pecuniàries previstes per al supòsit d’incompliment de l’obligació d’oferir un lloguer social podrien constituir un fre o un condicionant a la decisió del propietari de seguir amb la tramitació del procediment ja iniciat” per acabar amb l’ocupació. En aquest sentit, considera que es podria incórrer en una “renúncia forçosa” a recuperar la possessió de l’habitatge ocupat.

El dictamen es va aprovar per unanimitat, i es va redactar arran d’una petició del grup de Ciutadans.