L’Agència Tributària de Catalunya (ATC) va descobrir frau fiscal per un import de 196,8 milions d’euros a l’exercici del 2017, el que representa un increment del 15,7%, és a dir, 26,8 milions més que els aflorats durant l’exercici anterior.

Es tracta del Pla 2015-2018, que inclou 86 mesures en la línia de sensibilitzar els contribuents envers el frau, el foment de les bones pràctiques tributàries i la creació d’un marc de confiança. Des que es va posar en marxa, l’ATC ha fet aflorar un total de 557,26 milions d’euros en tres anys.

Àmbits d’actuació

El Pla s’estructura en quatre eixos d’actuació: la prevenció del frau; el control i la detecció del frau; la implicació social en la prevenció i els canvis organitzatius i en mitjans.

Dels 75,4 milions descoberts a través de les activitats d’inspecció realitzades per l’ATC dels tributs que gestiona (cedits i propis), en destaca el deute tributari detectat en l’impost de successions i donacions (ISD) que ha passat de 26,4 milions l’any 2016 a 40 milions l’any 2017.

Pel que fa a la gestió, els treballs de l’Agencia catalana s’han centrat principalment en l’impost de patrimoni (IP) i en el de transmissions patrimonials i actes jurídics documentats (ITPAJD). Pel que fa a aquests dos tributs, representen un 22% i 60%, respectivament, sobre els 87,9 milions descoberts.

Finalment, segons explica l’ATC, millora de forma molt significativa el frau aflorat per  recaptació executiva, que augmenta de 16,9 milions d’euros l’any 2016 a 33,3 milions el 2017, cosa que s’explica per l’assumpció progressiva de la totalitat de les competències en la recaptació dels deutes pendents dels contribuents amb l’Administració.

Per figures tributàries

Per figures tributàries, destaca el frau descobert en l’ISD, amb 68,5 milions d’euros, que representa el 35% del total; seguit de l’ITPAJD, amb 66,6 milions (34%); l’IP amb 52,9 milions (27%); els tributs sobre el joc, amb 7,4 milions (4%); els 0,4 milions de l’impost sobre les estades en establiments turístics i els 0,8 milions corresponents a altres impostos.