L'Agència Tributària de Catalunya (ATC) va recaptar 3.452.000 d'euros el 2018 entre tributs propis i cedits, un 6,1% més que l'any anterior, segons el nou informe trimestral de tributs de la Generalitat. Tots els ingressos tributaris de la Generalitat van sumar 23.196.000, un 6,2% més que el 2017. Aquesta xifra inclou els esmentats tributs que gestiona l'ATC, les bestretes del model de finançament (19.354.000, un 6,3% més), i els altres impostos gestionats per l'Estat i transferits després a la Generalitat (389.900.000, un 0,74% més).

Entre els tributs gestionats directament per l'ATC, els majors augments en termes absoluts es van donar en els tributs cedits: 3.302,4 milions en total, un 5,48% més. En aquest sentit, la Generalitat destaca el "bon rendiment" de Successions i Donacions (510.700.000, un 11,3% més), Patrimoni (534.100.000, un 4,4% més) i Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, ITP / AJD (2.034,9 milions, també un 4,4% més).

El ITP / AJD inclou l'ITP (1.528,5 milions, un 3,6% més), el AJD (495.500.000, un 7,5% més) i l'impost sobre operacions societàries (10,9 milions, un 11 , 3% menys). Per últim, el tribut sobre jocs, també cedit, va sumar 222.700.000 d'euros, fet que suposa un 5% més respecte a l'exercici anterior.

Tributs propis

Entre els vuit tributs propis, l'impost que més recapta en xifres absolutes és el d'Establiments turístics (60.900.000, un 16,1% més); en gran part, per l'augment de tarifes que va introduir la Llei d'acompanyament dels Pressupostos 2017. Per darrere està l'impost de Begudes ensucrades envasades (41,9, milions, xifra no comparable a 2017 perquè va entrar en vigor l'1 de maig d'aquell any). Alhora, l'impost sobre grans Establiments Comercials (Igec) va recaptar 12,2 milions (17,6% menys), baixa que atribueix a un altre canvi de la Llei d'acompanyament; el de Habitatges buits sumar 16,2 milions (-11,5%), pel "efecte dissuasiu del propi tribut", que pretén estimular el lloguer de pisos buits.

Pel que fa als tres impostos mediambientals, el d'emissió de gasos a l'atmosfera baixa 0,5 milions, el d'emissió d'òxids de nitrogen per a aviació comercial puja 1,1 milions, i el de Risc mediambiental d'elements radiotòxics en puja 2,5 .

Transferits i no subjectes al finançament

Pel que fa als quatre tributs recaptats per l'Estat i després transferits a la Generalitat, que no estan subjectes al model de finançament, la recaptació va totalitzar 389.900.000, un 0,7% més. El de Joc va ser de 22,1 milions (+ 8,1%), el d'Hidrocarburs (tipus autonòmic) va ser de 213,1 (-0,7%), l'Especial sobre determinats mitjans de transport (matriculació) 97 milions (+ 2,1%); i en el de Dipòsit en les entitats de crèdit, la transferència de l'Estat va ser de 57,6 milions (+ 1,4%).

Per últim, l'IRPF i l'IVA, que formen part dels cinc tributs dins del sistema de bestretes del model de finançament, que configuren els ingressos tributaris de la Generalitat subjectes a aquestes bestretes: van sumar 19.354.000, un 6,3%. Així, l'IRPF és el que més recapta en valors absoluts (9.532,3 milions, un 4,8% més) i l'IVA és el que més va pujar en termes relatius (7.352,8, un 19,7% més).