Cap a quins models energètics evoluciona la societat del segle XXI? D’on obtindrem l’energia l’any 2050? Ens adaptarem als canvis amb facilitat? En l'àmbit econòmic, quin cost tindrà? Serem capaços d’evolucionar cap a un futur en què les energies renovables tinguin un pes important?

L’informe Deloitte busca respondre a les preguntes platejades anteriorment mitjançant l’anàlisi i l’experiència dels autors que l’han desenvolupat. L’energia que utilitzarem en el futur ha de ser aquella energia capaç de donar cobertura a tots els serveis als quals estem acostumats al nostre dia a dia, i que molt probablement, ens seria difícil de prescindir-ne en l’actualitat. Estaríem preparats per viure en una societat sense mòbils, ordinadors, llum o calefacció? En definitiva, podríem viure sense electricitat i l’ús de combustibles fòssils en ple segle XXI?

MOLÍ EÒLIC

Amb l’informe Deloitte, Una transició intel·ligent cap a un model energètic sostenible per a Espanya l’any 2050: l’eficiència energètica i l’electrificació, es planifiquen i s’estructuren uns objectius per entendre i analitzar cap a on evoluciona aquesta matèria científica i aquest camp tecnològic.

La Unió Europea segueix apostant per la descarbonització de l’economia i s’està plantejant incrementar l’ambició dels objectius establerts. De fet, Espanya també manté ferms els seus objectius de descarbonització i treballa per preparar la transició del seu model energètic.

Emissions 2015

Emissions per sector econòmic i combustible l’any 2015 (%; MteqCO2)

L’any 2015 Espanya va emetre un total de 336MteqCO2, principalment per al consum de productes petrolífers en el transport, la generació elèctrica i la indústria. El transport va ser el sector amb més volum d’emissions el 2015, seguit de la generació elèctrica, els consums energètics de la indústria i el sector residencial i serveis.

Espanya hauria d’emetre a l’any 2050 menys de 88 MteqCO2 bruts

2030: el futur que ens espera

El grau d’electrificació de la demanda i el grau d’eficiència energètica dels equips determinaran els escenaris futurs. L’informe identifica quatre possibles evolucions del model energètic a mitjà i a llarg termini:

  • El continuista: Similar a la situació actual. El vector energètic més utilitzat el 2030 seguiran sent els productes petrolífers.
  • Electrificar l’economia: Hi haurà un esforç molt destacable a impulsar la penetració del vehicle elèctric (50% de les vendes el 2030), el canvi modal del transport de mercaderies cap al ferrocarril elèctric (20% de les t-km totals transportades el 2030) i una electrificació dels consums en edificació.
  • Reducció convencional: L’esforç s’enfocarà en el desenvolupament de l’eficiència energètica. En el sector de l’edificació s’apostarà per les rehabilitacions dels edificis. El gas natural serà el vector energètic amb més desenvolupament.
  • Alta eficiència elèctrica: S’impulsaran totes les opcions possibles per la descarbonització amb la vista centrada al 2030 i al 2050. Hi haurà una penetració rellevant del vehicle elèctric el 2030 (60% de les vendes) i de l’electrificació de la demanda en tots els sectors de l’economia.

El transport: un model sostenible

Els sectors del transport i el de l’edificació són els que suporten la majoria de les actuacions de descarbonització. Pel que fa al camp del transport, un dels més contaminants, es pot optar per l’ús del vehicle elèctric, millorar la infraestructura de recàrrega per a aquest tipus de vehicle, desenvolupar una xarxa d’autobusos urbans elèctrica, fer un canvi modal al ferrocarril elèctric del 15% de mercaderies transportades el 2030 i el desenvolupament del gas natural en el transport de mercaderies per carretera i en el transport marítim.

VEHICLES ELÈCTRICS

El paper de l’administració pública

Les administracions públiques necessiten passar a l’acció i fer un pas decidit cap a la transició del model energètic. La transició requereix mesures que actuïn en quatre aspectes pel que fa al model energètic espanyol:

  • Establir un marc clar i a llarg termini per descarbonitzar l’economia espanyola.
  • Modificar els patrons i models de consum d’energia final dels consumidors.
  • Adaptar el mix de generació elèctrica de manera que es desenvolupin els mecanismes necessaris perquè s’instal·li nova capacitat renovable i s’aprofiti al màxim el parc de generació actual.
  • Aprofitar la transició energètica per augmentar la competitivitat de la nostra economia, crear nous llocs de treball i fomentar l’activitat econòmica. 

Com serà el model energètic del futur?

L’informe Deloitte apunta que per a una transició eficient del mix de generació energètica, s’ha d’apostar per tecnologies madures i aprofitar el parc actual fins que es desenvolupin noves tecnologies  lliures d’emissions.

A l’any 2050 el mix de generació elèctrica hauria de ser pràcticament el 100% lliure d’emissions

Les polítiques que es desenvolupin sobre el mix de generació necessiten mantenir la quantitat més gran d’opcions obertes per tal que en funció de l’evolució de les diferents tecnologies, es puguin prendre les decisions més eficients en el moment adequat.

Pel que fa a les tecnologies d’emmagatzematge d’energia, han experimentat en els darrers anys reduccions importants de costos i més bones prestacions. Les bateries elèctriques no s’espera que tinguin prou maduresa com per prestar serveis de suport al sistema elèctric de manera massiva abans del 2030. Davant la incertesa de quan l’emmagatzematge pot ser una alternativa i en quin volum, és eficient mantenir les tecnologies tèrmiques convencionals de suport que ja estan instal·lades al sistema i que hauran d’anar desapareixent a mesura que l’emmagatzematge vagi adquirint més disponibilitat.

PLAQUES SOLARS

La instal·lació de plantes de generació eòlica terrestre i fotovoltaica per cobrir l’electrificació de la demanda en la transició i permetre el compliment dels objectius renovables sobre energia final de 2030 és la solució més eficient, a causa del grau més alt de maduresa econòmica i disponibilitat de recursos i espai respecte a altres tecnologies renovables. Malgrat tot, aquestes tecnologies segueixen presentant reptes importants per integrar-se en el sistema elèctric, ja que no se'n pot gestionar la producció i no aporten la mateixa capacitat de regulació i control que la generació tèrmica convencional.

Què en pensen els experts?

José Maria Garcia Casasnovas, president de la Comissió d’Energia del Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya, detalla que “a Catalunya, l’objectiu amb la transició energètica és que a l’any 2030, hem d’haver reduït fins un 40% de les emissions de gasos d’efecte hivernacle. A l’any 2050 ha de ser d’un 100% sense emissió de CO2 o sense emissió de gasos d’efecte hivernacle”.

Quan li preguntem sobre com hem d’aconseguir un mix energètic eficient, Garcia respon que “ho tenim molt difícil”. “Fer un ús del 100% d’energia renovables no és possible. Hem de tenir en compte d’altres factors, com el mediambiental i una garantia del subministrament d’energia sense interrupcions i amb qualitat, fet que es complica quan utilitzes unes fonts d’energia que són intermitents. Un altre dels factors a tenir en compte són els costos; s’han de tenir uns costos adequats per no perjudicar la competitivitat i per no perjudicar la indústria com a factor primordial”.

Garcia: “Fer un ús del 100% d’energia renovables és impossible”

Sobre l’informe, Garcia explica que “Deloitte ha fet un estudi important en què exposa que si es volen aconseguir els objectius de cara al 2030-2035, el nostre mix energètic s’ha de compondre de tres factors: utilitzar energies renovables al màxim possible en petites instal·lacions, utilitzar el gas per compensar les intermitències de les energies renovables i utilitzar l’energia nuclear perquè sigui l’energia de base del consum. A Catalunya el percentatge d’energia nuclear és molt alt i prové d’Ascó i Vandellós”.

CONTAMINACIÓ

L’informe Deloitte alerta que el canvi climàtic i les seves conseqüències requereixen canvis importants en els nostres models energètics. Aquests canvis necessiten una actuació coordinada de tots els nivells de les administracions públiques, empreses i consumidors. La transformació del model energètic no és només una necessitat per assegurar la sostenibilitat, també és una oportunitat per fomentar l’activitat de les nostres empreses i desenvolupar una econòmica més competitiva.  

Precisament fent referència al canvi climàtic, Elvira Carles, directora de la Fundació Empresa i Clima, assenyala que “la gent és conscient que el canvi climàtic és un problema, però la gent no és conscient de la importància d’aquest problema”. Carles assegura que la població no coneix la relació que existeix entre el canvi climàtic i la salut, un fet realment preocupant.

Elvira Carles: “La flora i la fauna s’estan adaptant als efectes del canvi climàtic molt més ràpid que els humans”

Carles explica que “hi ha tota una sèrie de canvis que hem d’intentar mitigar i reduir perquè en els pròxims 70-80 anys en patirem els efectes tant sí com no”. Apunta el següent: “Som d’una generació que no tenim cap altre remei que adaptar-nos a tots els canvis que ens vindran”.

La directora de la fundació recorda que “a Europa, el 75% de les emissions que es generen són per causa de la generació energètica basada en carbó. La Xina fa una quarta part de les emissions de tot el planeta. La segueix els Estats Units i l'Índia. Aquests tres sumats fan el 49,9% de les emissions de tot el planeta. Les polítiques de canvi climàtic d’aquests tres països ens arreglarien la meitat del problema”.

LOGO EMPRESA I CLIMA

Carles continua explicant que a “Espanya podríem tenir una generació elèctrica gairebé del 80% provinent del sol, però no l’aprofitem a causa d'interessos polítics i econòmics”.

Carles: “Els desplaçats climàtics avui dia són 22 milions de persones”

La directora de la Fundació Empresa i Clima afirma convençuda que “els llocs on fa calor, cada cop en farà més i la precipitació variarà, serà la mateixa, però repartida de manera diferent”. “En un futur no gaire llunyà, Barcelona tindrà unes condicions climàtiques com Sevilla i Sevilla com Marràqueix”, diu Carles.

Les energies renovables a Catalunya segons els experts

Preguntant al president de la Comissió d’Energia del Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya, José Maria Garcia, sobre l’ús de les energies renovables a Catalunya, destaca que “el Govern de Catalunya i la Conselleria d’Empresa, on es troba la direcció general d’energia, estan fent uns esforços molt importants per promocionar les energies renovables tant per a un ús domèstic com en l’ús industrial. Un esforç que es tradueix en un pacte nacional per la transició energètica que es va aprovar l’octubre de 2016”.

Garcia: “Pràcticament a tota la resta de comunitats autònomes l’evolució és més destacada que a Catalunya”

El president de la Comissió d’Energia del Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya confessa que en el passat no hem estat capaços de produir un desenvolupament de les energies renovables a Catalunya com el que hi ha a la resta d’Espanya.