Un 70% dels joves catalans gasta gairebé la meitat del sou en l'habitatge, i el lloguer és, ara com ara, l'única opció que es poden permetre i que més esforç els suposa, segons un estudi de Pisos.com. La mostra també conclou que els catalans destinen a l'habitatge entre un 21% i un 40% dels ingressos, tant en lloguer com en la hipoteca.

"La relació entre el preu de l'habitatge i els sous no és equitativa", conclou el director d'estudis del portal immobiliari, Ferran Font, que assenyala que l'evolució de les dues variables "no ha estat en absolut paral·lela". “És vital que es busquin solucions que evitin que l'habitatge canibalitzi els sous, ja que s'està comprometent el progrés de la societat en el seu conjunt: si la hipoteca i el lloguer pugen, el consum d'altres béns i serveis es veu afectat severament", continua.

Per gèneres, la meitat dels homes i gairebé de les dones (42%) inverteixen entre un 21% i un 40% dels ingressos, tot i que en alguns casos el percentatge és superior. Un 28% d'ells i un 32% d'elles gasten més d'un 41% del pressupost en aquesta partida, mentre que només un 23% i un 27% hi dediquen menys d'un 20%. Per edat, el lloguer és l'opció que més esforç econòmic suposa per als catalans, siguin millennials o baby boomers. Un 42% dels joves destinen més del 41% del sou a pagar la renda mensual, i el 24% dels majors de 55 anys inverteixen el mateix percentatge. Tot i això, la gran majoria (48,9% de millennials i 44% de baby boomers) dedica entre el 21% i 40% del seu pressupost al lloguer.

Els darrers deu anys el preu de l'habitatge ha crescut un 13% a Catalunya, segons dades de Pisos.com, i per això també ha crescut el percentatge del sou que dediquen els catalans a sufragar el seu cost. Així, només el 9,1% dels millennials gasta menys d'un 20% en la renda mensual, enfront del 32% dels baby boomers, tenint en compte que la meitat d'ells ja té pagat l'habitatge (50,7%) o està hipotecat (32,9%).