El passat dijous 9 va entrar en vigor l'obligació de dur mascareta —per als majors de 6 anys— en espais a l'aire lliure i espais privats oberts al públic, independentment de si es compleix o no la distància de seguretat. Aquesta mesura també obligava a dur la mascareta a la feina (excepte dins d'un despatx propi d'ús individual, amb la porta tancada).

Ara, però, Salut ha modificat el document de condicions i excepcions i ha canviat l'ús de la mascareta a la feina: en empreses no obertes al públic, un cop el personal estigui al seu lloc de treball (assegut i/o fent una tasca que no comporti mobilitat) i amb totes les mesures necessàries, pot prescindir de la mascareta, malgrat que continua sent recomanable. Tanmateix, és obligatòria per a tots els desplaçaments que es facin a l'interior del centre de treball, com les entrades, les sortides i per anar al lavabo.

Algunes excepcions

Pel que fa a les feines que impliquen un gran esforç físic (com ara treballs vinculats a la construcció), es podrà prescindir de la mascareta tant si es duen a terme a l'interior com a l'exterior, sempre que es pugui garantir la seva seguretat i salut.

El Departament de Salut insisteix a fer ús de la mascareta per tallar la cadena de contagis de coronavirus.

Cal recordar que, com a norma general, s'ha de fer ús de la mascareta sempre que se surt de casa. Les situacions en les quals no és obligatòria són: durant la pràctica esportiva, mentre s’està menjant o bevent, i en les activitats restringides als grups estables de convivència en el marc de les escoles i les activitats de lleure infantil i juvenil.

A més, estan exemptes de dur mascareta les persones que presenten una malaltia o dificultat respiratòria que pot empitjorar amb l’ús de la mascareta, aquelles que no són capaces de treure’s la mascareta de manera autònoma (sense ajuda) quan ho necessiten, i les que presenten trastorns o alteracions de la conducta que en fan inviable l’ús.