El Govern valencià ha aprovat l'avantprojecte de llei valenciana per a la Igualtat de les persones Lesbianes, Gais, Trans, Bisexuals i Intersexuals (LGTBI), que garantirà la igualtat real i efectiva de totes les persones amb independència de la seva orientació sexual, identitat de gènere, expressió de gènere, desenvolupament sexual o grup familiar. Es tracta de la primera norma espanyola que dedica un capítol sencer a la situació especial i diversa de les persones amb variacions intersexuals o amb diferències del desenvolupament sexual, i preveu la posada en marxa de mesures específiques de suport a la visibilitat i la sensibilització social sobre l'existència de cossos no binaris.

L'aprovació de la llei permetrà, d'una banda, consolidar els avanços que s'han produït al nostre país i, per altra, donar resposta a les demandes dels col·lectius i entitats implicades en la defensa dels drets LGTBI, l'esforç de les quals ha estat el motor dels progressos que han tingut lloc fins ara. Així, regula aspectes necessaris per fer-la efectiva en els diferents àmbits de la societat, com el social, familiar, educatiu, cultural, sanitari o laboral i de les etapes de la vida, com la infantesa, la joventut o les persones grans. A més, la llei pretén fer un reconeixement al col·lectiu LGTBI i establir una sèrie de mesures d'aplicació i seguiment de la llei a través de mecanismes de participació. L'informe de 2016 sobre delictes d'odi del Ministeri de l'Interior evidencia que l'orientació i identitat sexual, continuen sent entre les principals causes de victimització, amb 166 casos registrats.

En aquest sentit, la llei prestarà una atenció integral a les persones víctimes de violència per LGTBI fòbia, per a la qual cosa estableix l'elaboració d'un protocol específic i a més crearà un servei públic d'assessorament i suport per a aquestes persones, que serà extensiu també als seus familiars. També estableix que els municipis de més de 100.000 habitants hauran de comptar amb grups especialitzats en la prevenció dels delictes d'odi, dins dels cossos de la Policia Local. Així mateix, la llei prohibirà l'ús de mètodes, programes o teràpies d'aversió destinats a modificar l'orientació sexual, identitat o expressió de gènere de les persones i per a això estableix que poden arribar a considerar-se com una infracció molt greu, que pot comportar sancions de fins a 45.000 euros.

Atenció sanitària

Respecte del sistema sanitari públic, l'avantprojecte de llei recull que es promourà la realització de programes i protocols específics per a aquest col·lectiu, que donin resposta a les necessitats pròpies i en particular a la salut sexual i reproductiva de les persones LGTBI. De la mateixa manera, inclou que la garantia de l'accés a les tècniques de reproducció assistida en la sanitat pública a totes les persones amb capacitat gestant o les seves parelles en condicions d'igualtat. Igualment, garantirà a les persones amb variacions intersexuals o amb diferències del desenvolupament sexual una atenció psicosocial integral i adequada a les necessitats mèdiques, psicològiques, jurídiques, socials, laborals i culturals d'aquestes persones. Existiran unitats de referència específica, i s'elaborarà un itinerari individual d'atenció sanitària integral.

Suport institucional

La norma també preveu la creació del Consell Valencià LGTBI, que vetllarà pel desenvolupament de la llei i realitzarà el seu seguiment i evolució. Es tracta d'un espai de participació ciutadana de caràcter consultiu, i en el que estaran presents tant les administracions competents com associacions, organitzacions sindicals i persones expertes. En aquesta línia també inclou la creació de l'Espai de la Memòria LGTBI, que allotjarà arxius, registres i documents de la història de repressió que ha viscut aquest col·lectiu, i on es recordi les persones LGTBI que van ser perseguides, torturades i assassinades.

Àmbit educatiu i familiar

Respecte a les accions previstes en la llei en l'àmbit educatiu, s'incorpora el tractament de la diversitat sexual, familiar, de gènere i del desenvolupament sexual en la normativa reguladora del sistema educatiu. Així, entre altres, inclourà en els currículums reglats continguts referents a aquestes qüestions i els protocols de prevenció, acompanyament i intervenció davant de casos d'assetjament o violència en l'àmbit educatiu inclouran qüestions específiques quan siguin a causa de LGTBI fòbia. Quant a les famílies LGTBI, la llei també protegirà els fills i filles així com les nenes i nens en acolliment per persones del col·lectiu LGTBI, per evitar les situacions de discriminació que puguin patir per aquest fet.

D'altra banda, s'establiran mesures de suport específiques a nenes, nens, adolescents i joves LGTBI i es considerarà violència familiar aquella que pateixin pel fet de pertànyer a aquest col·lectiu en l'esmentat àmbit. L'elaboració de l'avantprojecte de llei per a la igualtat efectiva de persones LGTBI ha comptat amb la participació de 7 conselleries, de les diverses entitats del col·lectiu LGTBI i de tots els grups parlamentaris.