Un 22 de març de 1418 s’aprovava al Convent de Sant Doménec de la ciutat de València la creació de la Diputació General o Generalitat. Les actes d’eixa sessió diuen: «Ítem, que la Dipputació e officis dessús dits duren per tres anys, los quals feneixquen en la festa de Nadal del any mil cccc xxii, e que ladonchs ne sien elets altres, ço és, que los del braç ecclesiàstich sien elets per los dits dipputats del braç ecclesiàstic, e los del braç militar per los dipputats del braç militar, e los del braç reyal elegeixquen los jurats de la ciutat de València lo dipputat, clavari, administrador e comptador qui deuen ésser per la dita ciutat […] e los jurats de la ciutat de Xàtiva o vila real que aurà haver l’offici de la Depputació elegeixquen lo deputat que y deurà ésser per les dites ciutat de Xàtiva e viles reyals, […] e axí·s segueixca de trienni en trienni».

Segons els estudiosos, eixe, en concret, era el capítol del donatiu solemnement aprovat en la darrera sessió de les primeres Corts Valencianes convocades per Alfons el Magnànim, que contenia la clau del que hui, sis-cents anys després, commemorem: la Diputació del General o Generalitat, l’organisme encarregat de recaptar i gestionar els principals impostos pagats al rei pels habitants del Regne de València, s’institucionalitzava i es feia permanent. Era la culminació d’un llarg camí de vora dos segles de desenvolupament d’aquell nou territori europeu creat en època de Jaume I i era també, justament, el punt d’eixida del Segle d’Or dels valencians.

Han passat 600 anys des del naixement de la Generalitat. L’actual president de Les Corts Valencianes, Enric Morera protagonitza l’acte institucional i ha fet les següents declaracions: “És un acte emblemàtic, d’afirmació, d’orgull, de voluntat de ser. Malgrat que els últims anys hem passat moltes vicissituds, com la pèrdua dels furs, dictadures, guerres i centralisme, el poble valencià encara és aquí i ho hem de commemorar’,. ‘De la mateixa manera que en el seu moment, les Corts van fer un pas cap a la direcció que ens va permetre ser protagonistes del renaixement europeu i viure un Segle d’Or, ara tenim l’oportunitat que amb bones polítiques puguem exercir un paper important en l’Europa dels pròxims anys’, diu Morera, que concep l’acte com un bon espai on poder reflexionar sobre el futur dels valencians”