Un escull rellevant al desplegament de projectes industrials a Catalunya és la proliferació de lleis, decrets i normatives que prohibeixen, limiten o dificulten determinades activitats empresarials. Així ho evidencia el darrer informe de l’Institut Ostrom i l’associació “Catalunya sense límits” sota el títol “Un país sense límits. Anàlisi i recomanacions per a la facilitació de l’activitat empresarial a Catalunya”. L’informe ha estat presentat a la seu de la Patronal Cecot aquest matí a Terrassa. 

PIB condicionat

En paraules del Director de Programes de l’Institut Ostrom i coautor de l’informe, Pau Vila Garcia, “Catalunya ha protagonitzat un excés d’implantació de tràmits administratius que porten associats llargs terminis de tramitació per a l’obtenció de llicències d’activitat, urbanístiques o de legalització envers la normativa d’incendis, entre d’altres”. La publicació detalla com la complexitat regulatòria a Catalunya condiciona la demografia empresarial, incidint negativament en el potencial de creixement de les empreses i els seus guanys per especialització. El cost de l’acompliment d’aquestes càrregues té un efecte econòmic en termes de PIB molt destacable i alguns treballs (Gelauff i Lejour, 2006) demostren que una reducció de càrregues administratives del 25% podria comportar un increment del PIB de l’1,7%. 

CECOT Institut Ostrom
CECOT / Institut Ostrom

Catalunya, com moltes altres economies avançades, ha viscut un procés de desindustrialització que s’ha accelerat amb el pas dels anys alhora que es produïa una terciarització de l’economia. El sector industrial −incloent-hi grans empreses i pimes− ha enregistrat una caiguda del seu pes sobre el Valor Agregat Brut (VAB) total de l’economia, passant d’un 27% a un 17% . En aquest context, i especialment arran de la crisi de la covid, han estat múltiples les veus en l’esfera política i mediàtica que han reclamat impulsar una agenda de polítiques industrials.

L'escull administratiu

Segons la base de dades Doing Business elaborada pel Banc Mundial, Catalunya es troba en dissetena posició −sobre un total de 19 comunitats autònomes− pel que fa a la facilitat administrativa d’iniciar activitats industrials (Banc Mundial, 2015). Fan falta un mínim de 118 dies −en comparació amb els 62 de Castella i Lleó, per exemple − i els tràmits tenen un cost superior al 20% de la renda anual per càpita mitjana a Catalunya − en comparació amb el cost de l’1,2% sobre la renda per càpita mitjana anual a Andalusia.  

L’informe també destaca l’impacte negatiu de la inseguretat jurídica en l’activitat empresarial i menciona com a exemples l’impost a la generació, transport i emmagatzematge d’electricitat creat el 2020; el Pla Especial Urbanístic d’Allotjaments Turístics (PEUAT) de l’Ajuntament de Barcelona, els límits d’alçada als magatzems automatitzats; la regulació dels vehicles amb conductor (VTC) o el fre absolut de la implantació d’energies renovables durant la dècada 2009-2019, amb un sol aerogenerador instal·lat durant aquest període, degut al decret 147/2009. 

Què diu el decàleg?

Així doncs, quines són les mesures a tenir en compte? El treball inclou un decàleg de mesures legislatives, que inclouen, entre d’altres: la creació de la Bústia de l’Eficiència Administrativa, inspirada en el model de Dinamarca, Holanda i Regne Unit; la implementació d’un fast-track burocràtic per a projectes d’especial interès econòmic, particularment de caire urbanístic; la creació de la figura del “perseguidor” de projectes encallats en tràmits que s’originen en el sistema de Finestreta Única Empresarial; l’establiment del silenci administratiu positiu de 90 dies; l’ús de declaracions responsables com a substitutiu de les llicències, particularment orientat a tràmits menors; i la implementació del sistema one in, one out (per aprovar una normativa cal eliminar-ne una altra) i balanç pressupostari zero (per aprovar una norma amb dotació pressupostària cal justificar quina dotació existent es redueix o suprimeix), a fi i efecte d’evitar el constant creixement de producció normativa.