A partir d'aquest dilluns, 2 de maig, ja pots consultar si has de pagar l'impost sobre les emissions de CO2 dels vehicles de tracció mecànica del Govern. Concretament, avui l’Agència Tributària de Catalunya (ATC) ha posat a disposició dels ciutadans les dades del padró provisional dels contribuents de l’impost. Aquesta informació es pot consultar a la seu electrònica de l’ATC mitjançant el teu NIF i la matrícula del vehicle en qüestió o amb identificació digital amb l’idCAT Mòbil o un altre certificat digital. Aquest mecanisme servirà per comprovar totes les dades sobre el titular del vehicle o vehicles, les seves característiques, així com el resultat de la quota a pagar. Si quan s'accedeix a la plataforma les dades dels vehicles no són correctes, el titular podrà presentar al·legacions fins al 3 de juny.

Respecte a anys anteriors, aquest 2022 el Govern va decidir mantenir les tarifes i el llindar d’emissions a partir de les quals s’hauria d’aplicar l’impost en vigor durant el primer exercici (meritat a 31 de desembre del 2020 i abonat l’any 2021) i no s’incrementaran, tal com preveia la llei del canvi climàtic. El Govern va prendre aquesta decisió el passat 5 d'abril davant l’escenari “d’elevada incertesa” que es viu a escala internacional causada bàsicament per tres factors, la crisi econòmica que encara arrosseguem provocada per la covid, l’elevada inflació i la situació de guerra a Ucraïna que també està comportant un increment dels preus dels combustibles. 

Qui ha de pagar l'impost? Es pot estar exempt?

La primera pregunta que sorgeix al voltant d'un impost és si l'has de pagar, doncs bé han de pagar el tribut les persones físiques i jurídiques que durant l’any passat van tenir el domicili fiscal a Catalunya i van ser titulars d’un vehicle, sigui turisme, furgoneta o motocicleta i les persones jurídiques sense residència fiscal a Catalunya, però que, durant el 2021,van tenir un establiment, sucursal o oficina i van ser titulars d’algun vehicle domiciliat a Catalunya.

Ara bé, aquestes característiques cobreixen gran part de la societat, però hi ha excepcions. Per exemple, no han de pagar l'impost aquelles persones que tinguin vehicles 100% elèctrics, els ciclomotors, els camions o vehicles de més de 3,5 tones, els autocars, els vehicles autoritzats a transportar més de 9 persones (incloent-hi el conductor) i els vehicles adaptats per a la conducció de persones amb mobilitat reduïda. Els vehicles amb matrícula de vehicle històric i els vehicles clàssics gaudeixen d’una bonificació del 100% de la quota íntegra i, per tant, tampoc tributen. Així mateix, no han de pagar l’impost els titulars de vehicles que, conjuntament, no superin els 6 euros de quota a ingressar. A més, hem de recordar que si domicilies el pagament de l’impost abans del 15 de juliol, obtindràs una bonificació del 2%.

Tarifes

Turismes i motocicletes:

Furgonetes:

Com i quan s'ha de pagar l'impost?

Com ja hem dit ara s'ha publicat el padró provisional i entrem en el període d'al·legacions i no serà fins a l'1 de setembre que no es farà públic el padró definitiu i podrem saber si hem de pagar o no l'impost pels nostres vehicles. Pagar el tribut en qüestió és molt senzill. Si tens un vehicle amb el pagament domiciliat, t'arribarà un nou càrrec bancari a partir del set de novembre. En segon lloc, si no vas domiciliar el teu pagament, però sí que vas tributar hauràs d'efectuar el pagament entre l'1 i el 20 de novembre i per últim, si no tens un vehicle de nova tributació, hauràs de pagar segons la data que se t’indiqui en una notificació que rebràs des de l’ATC via Correus.