La riquesa financera neta de les famílies espanyoles es va situar en 2,09 bilions d'euros a finals de l'any 2023, la qual cosa suposa un augment del 9,3% en taxa interanual, segons els comptes financers publicats pel Banc d'Espanya aquest dimecres. Les dades també reflecteixen una moderació del deute de les llars fins al 46,9% del PIB, percentatge no observat des de setembre de 2001. La xifra dels actius financers nets de les famílies —diners en efectiu, accions, dipòsits i valors en renda— van augmentar un 5,95% davant un any abans, fins als 2,83 bilions d'euros. Així, els actius financers, a tancament del quart trimestre, equivalien al 142,8% del PIB, ràtio que va ser nou dècimes més alta que la d'un any abans. Per tipologia, el gruix dels actius financers de les llars espanyoles es va mantenir en efectiu i dipòsits, que sumaven el 38% del total; seguit de participacions en el capital (30%); en fons d'inversió (15%); i assegurances i fons de pensions (13%). Les participacions en fons d'inversió va ser el component que més va incrementar el seu pes en els actius financers de les llars, 1,1 punts percentuals respecte a un any abans; mentre que el pes de l'efectiu i els dipòsits va ser el que més va caure, 2,7 punts percentuals.