Arran d'un seguit de queixes presentades per alguns empleats públics, el Síndic de Greuges ha constatat algunes irregularitats en el registre a la Seguretat Social dels empleats públics de la Generalitat. En concret, la sindicatura ha detectat que s'ha produït un decalatge temporal entre la data d'inici de la prestació de serveis a l'Administració de la Generalitat i la data d'alta a la Tresoreria General de la Seguretat Social

Per la qual cosa, la síndica, Esther Giménez-Salinas, demana que es revisi d’ofici d'aquest procés. La raó principal és que la demora en l’alta té efectes en les prestacions del sistema, atès que redueix el període de cotització per a la jubilació, amb el greuge que això comporta per a les persones afectades. Així ho ha compartit la institució en un comunicat en què ha reclamat "assegurar als treballadors que tot el període de temps que han treballat a l'Administració han cotitzat per a la jubilació".

El Síndic de Greuges considera que la Generalitat hauria d’examinar la situació de manera proactiva i sense esperar l’arribada de les reclamacions individuals, i després posar en marxa les actuacions necessàries per regularitzar els períodes de cotització. Tot i això, inicialment, la Secretaria d’Administració i Funció Pública ha derivat les peticions individuals als departaments corresponents.

En aquest sentit, el Síndic de Greuges recomana al Departament de Presidència que adreci directrius i instruccions a tots els altres departaments perquè, d’acord amb un calendari, els departaments li facin arribar les dades dels empleats afectats. També li suggereix que, de manera complementària, s’enviïn avisos informatius a tots els empleats perquè accedeixin al seu informe laboral i puguin comunicar les anomalies que detectin.

La institució també s’ha adreçat al Departament d'Economia i Hisenda i li ha demanat que fixi les directrius que cal aplicar per regularitzar les situacions en què es confirmi el decalatge de dates.