Des de l'any 2022, la base reguladora de la pensió de jubilació contributiva serà el quocient que resulti de dividir per 350 les bases de cotització de l'interessat durant els 300 mesos immediatament anteriors al mes previ al del fet causant. Si s'accedeix a la pensió des d'una situació d'alta o assimilada sense obligació de cotitzar, el període de determinació de la base reguladora (BR) no pot remuntar-se al moment en què va cessar l'obligació de cotitzar. Per a aquelles persones a qui els sigui aplicable la legislació anterior a 1-1-2013, en aplicació de la disposició transitòria quarta de la LGSS, la base reguladora serà el quocient que resulti de dividir per 210 les bases de cotització de l'interessat durant els 180 mesos immediatament anteriors al mes previ al del fet causant.

Actualització de bases de cotització

Les bases de cotització dels 24 mesos immediatament anteriors al mes previ al del fet causant es prenen pel seu valor nominal. Les restants bases de cotització s'actualitzaran d'acord amb l'evolució de l'Índex de Preus de Consum (IPC) des del mes a què aquelles corresponguin fins al mes immediat anterior a aquell en què s'iniciï el període a què es refereix el paràgraf anterior.

Si en el període que hagi de prendre per al càlcul de la BR apareguessin mesos durant els quals no existís obligació de cotitzar, les primeres 48 mensualitats s'integraran amb la base mínima d'entre totes les existents en cada moment, i la resta de mensualitats amb el 50% de l'esmentada base mínima. Per a aquelles persones a qui els sigui aplicable la legislació anterior a 1-1-2013, en aplicació de la disposició transitòria quarta de la LGSS, les llacunes de cotització s'integraran, als exclusius efectes de l'esmentat càlcul, amb la base mínima de cotització, vigent en cada moment, en el Règim General per als treballadors majors de 18 anys. Quan en algun dels mesos, l'obligació de cotitzar existeixi només durant una part del mes, serà procedent la integració assenyalada en els paràgrafs anteriors per la part del mes que no existeixi obligació de cotitzar, sempre que la base de cotització corresponent al primer període no assoleixi la quantia de la base mínima mensual assenyalada. En tal supòsit, la integració assolirà fins a aquesta última quantia.

En el cas de treballadors inclosos en el Sistema especial per a empleats de la llar, des de l'any 2012 fins a l'any 2023, per al càlcul de la BR de la pensió de jubilació només es tindran en compte els períodes realment cotitzats (sense integració de llacunes). En el cas de treballadors inclosos en el Sistema especial per a treballadors per compte d'altri agraris, a partir de 01-01-2012, per al càlcul de la BR només es tindran en compte els períodes realment cotitzats (no s'aplicarà integració de llacunes).

En els supòsits de contractes a temps parcial, de relleu i fixos discontinus s'haurà de tenir en compte que:

  • La integració dels períodes, durant els quals no hi hagi hagut obligació de cotitzar, es durà a terme amb la base mínima de cotització d'entre les aplicables en cada moment, corresponent al nombre d'hores contractades en la data en què es va interrompre o va extingir l'obligació de cotitzar. Si l'obligació de cotitzar existeix només durant una part del mes, la integració serà procedent per la part del mes en què no existeixi obligació de cotitzar, sempre que la base de cotització corresponent no assoleixi la quantia de la base mínima citada.

  • A excepció dels períodes entre temporades o campanyes dels treballadors amb contracte de treball fix-discontinu, en cap cas no es consideraran llacunes de cotització les hores o dies en què no es treballi en raó a les interrupcions en la prestació de serveis derivades del mateix contracte a temps parcial.

Increments de les bases de cotització

No es podran computar els increments de les bases de cotització, produïts en els dos últims anys, si són conseqüència d'augments salarials superiors a l'increment mitjà interanual experimentat en el conveni col·lectiu aplicable o, si no n'hi ha, al corresponent sector. S'exceptuen els increments salarials que siguin conseqüència de l'aplicació estricta de les normes contingudes en disposicions legals i convenis col·lectius sobre antiguitat i ascensos reglamentaris de la categoria professional, així com aquells increments salarials que derivin de qualsevol altre concepte retributiu també regulat en disposicions legals o convenis col·lectius.

D'altra banda, es diu pluriocupació a les bases per les quals s'hagi cotitzat a les diverses empreses es computaran en la seva totalitat, sense que la suma de les esmentades bases pugui excedir del límit màxim de cotització vigent en cada moment. Es denomina pluriactivitat, quan s'acreditin cotitzacions a diversos règims i no es causi dret a pensió en un d'ells, les bases de cotització acreditades en aquest últim en règim de pluriactivitat, podran ser acumulades a les del règim en què es causi la pensió, exclusivament per a la determinació de la BR de la mateixa, sense que la suma de les bases pugui excedir del límit màxim de cotització vigent en cada moment.

Pels períodes d'activitat en què no s'hagin efectuat cotitzacions per contingències comunes (excepte per al subsidi d'incapacitat temporal), per ser d'aplicació l'exoneració prevista a l'article 152 de la LGSS, respecte d'aquells treballadors per compte d'altri i dels socis treballadors o de treball de les cooperatives que hagin assolit l'edat d'accés a la pensió de jubilació, es tindran en compte les següents regles:

  1. Es prendran les bases per les quals hagués estat cotitzant l'interessat, tret que siguin superiors al resultat d'incrementar la mitjana de les bases de cotització de l'any natural immediatament anterior, en el percentatge de variació mitjana coneguda de l'IPC l'últim any indicat, més dos punts percentuals.
  2. Si les bases de cotització declarades fossin superiors a la mitjana de les de l'any anterior, incrementades segons el disposat a la regla 1, es prendrà com a base de cotització l'esmentada quantia.
  3. A efectes del càlcul de la mitjana citada a la regla 1, es prendran les bases de cotització corresponents a l'activitat i empresa per la qual estigui exonerat de cotització i per jornada equiparable a la que s'estigui realitzant.
  4. Si no hi hagués bases de cotització en totes les mensualitats de l'any natural anterior, es prendrà la mitjana de les bases de cotització que existeixin, dividida pel nombre de mesos al que les mateixes corresponguin.
  5. En cas de no existir bases de cotització per l'activitat que es troba subjecta a l'exoneració de quotes, prendran les bases de cotització que tingui l'interessat per feines per compte d'altri dutes a terme durant l'any anterior al començament de l'esmentada exoneració, en jornada equiparable a la que es trobi exempta de cotització.
  6. En cas de no existir bases de cotització l'any anterior, prendran les bases de cotització del primer any en què existeixin, calculant la mitjana citada en la regla 1 i aplicant les regles citades en els apartats anteriors. L'esmentada mitjana s'incrementarà en el percentatge de variació mitjana de l'any o anys naturals anteriors fins a arribar a l'any corresponent al del període d'exoneració de quotes.