La compravenda d’un vehicle usat, quan la transmissió és entre particulars, està subjecta a l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, modalitat de transmissions patrimonials oneroses i s'autoliquida amb el model 620. Això no obstant, hi ha supòsits en què no hi ha obligació de presentar l'autoliquidació a la declaració de la renda.

Sense obligació

Així doncs, hi ha excepcions. No hi ha obligació de presentar l'autoliquidació de l'impost en els supòsits següents:

- Ciclomotors (cilindrada no superior a 50 cc o, en el cas de vehicles elèctrics, amb una potència màxima de 4 kw).
- Vehicles de deu anys d'antiguitat o més.        

Amb obligació

Això no obstant, sí que s’ha de presentar autoliquidació en el cas que es tracti de:

- Vehicles que, de conformitat amb la normativa vigent, han estat qualificats d'històrics.
- Vehicles el valor dels quals, sense aplicació dels coeficients de depreciació per antiguitat, era, en el primer any, igual o superior a 40.000 euros. Per als vehicles inclosos en l’ordre per la qual s’aproven els preus mitjans de venda aplicables a la gestió de l’impost, aquest valor equival al preu mitjà de venda corresponent al primer any del vehicle.

En els casos en què no hi ha obligació de presentar l'autoliquidació, la norma exonera, però no estableix una exempció. És per això que en cas que es presenti i pagui l’impost únicament es podrà sol·licitar la devolució de l’ingrés si es fa abans que s’exhaureixi el termini d’un mes de presentació de l'autoliquidació, a comptar de la data de la compra del vehicle. 

L’ATC recorda que no pot expedir certificat de la no obligació de practicar l'autoliquidació de la transmissió d'un vehicle de més de 10 anys, atès que no és una exempció. Ara bé, en cas que se us requereixi un justificant, podeu utilitzar el simulador de vehicles i després d’introduir les dades corresponents, imprimir la informació relativa a la no obligació de presentació, així com la normativa d’aplicació.

D'altra banda, cal tenir en compte la base imposable. Aquest correspon al valor del vehicle o embarcació. En confeccionar l'autoliquidació en la casella "Valor total de la transmissió" cal indicar el preu de compra. Això no obstant, cal indicar el valor de mercat si resulta que és superior al preu de compra.

Per determinar el valor de mercat podeu consultar l'Ordre que a aquest efecte el Ministeri d’Economia i Hisenda publica cada any amb els preus mitjans de venda (ORMI), que podeu utilitzar en funció de la marca, el model, la potència i l'any de matriculació del vehicle o embarcació. El formulari telemàtic d'autoliquidació mostra el valor de mercat d'acord amb l'ORMI quan el preu de compra declarat en el contracte de compravenda és inferior a aquest valor; per tant, en aquest cas el valor que figura a l'ORMI és un valor orientatiu mínim.