Els contribuents que el 2022 van ser perceptors de prestacions del Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) per haver estat immersos en procediments de regulació temporal d'ocupació (ERTO), han de conèixer els drets que tenen en la seva declaració de la renda, partint dels supòsits pels quals ha percebut aquest expedient.

D'entrada, cal saber el reintegrament que dona el SEPE sobre les prestacions. En cas que el SEPE hagi realitzat el 2022 un abonament per ERTO superior al que correspon, a efectes de la declaració a la campanya de renda, serà diferent en funció de si el SEPE ha iniciat i completat ja l'expedient de reintegrament d'aquest excés en el moment en què el contribuent presenti la seva declaració, o si l'expedient de reintegrament encara no s'ha iniciat.

Aquest abonament es pot percebre ara si el reintegrament del pagat en excés pel SEPE no s'ha produït el 2022. En aquest cas, el contribuent haurà de revisar les dades fiscals. Si el contribuent està d'acord amb les quanties a reintegrar al SEPE, podrà traslladar aquesta informació a Renda Web i presentar-ne la declaració normalment, sense haver de sol·licitar rectificacions posteriors. En tot cas, el contribuent el modificarà el contingut de la casella si no està d'acord amb l'import. En cas que el reintegrament del pagat en excés pel SEPE ja s'hagi produït el 2022, a l'Agència Tributària ja li constarà la quantitat correcta, aquest import correcte apareixerà reflectit a les dades fiscals i el contribuent presentarà la seva declaració normalment a partir d'aquestes dades, sense haver de demanar rectificacions posteriors.

Obligacions a declarar

D'altra banda, és interessant conèixer quines obligacions a declarar hi ha si el passat 2022 s'ha percebut prestacions per ERTO i les seves implicacions. També hi ha diferents supòsits previs. El primer, si les prestacions percebudes en concepte d'ERTO es qualifiquen de rendiment de treball subjectes a IRPF, aquestes no estaran exemptes. El segon, si el 2022 només s'han percebut ingressos procedents de prestacions per ERTO, no hi haurà obligació de declarar si la quantitat percebuda no supera els 22.000 euros.

I, en tercer lloc, si la percepció d'aquestes prestacions ha suposat que s'hagin obtingut rendiments de treball de dos o més pagadors diferents. En aquest darrer cas, si l'import percebut del segon i restants pagadors (per ordre de quantia) no supera els 1.500 euros, no hi haurà l'obligació de declarar per IRPF si la suma total de rendiments del treball no supera els 22.000 euros. O bé si l'import percebut del segon i restants pagadors (per ordre de quantia) supera els 1.500 euros, no hi ha obligació de declarar per IRPF si la suma total de rendiments del treball percebuts a l'exercici no supera els 14.000 euros.

Per tal de facilitar als contribuents la presentació de la seva declaració, l'AEAT posa a disposició una sèrie de serveis d'informació i ajuda: atenció telefònica per resoldre dubtes sobre Campanya de Renda 2022. Telèfon Renda Informació: 91 554 87 70 / 901 33 55 33 (de dilluns a divendres, de 9 a 19 hores. I assistència personalitzada. Com sempre, serà necessari l'obtenció de cita prèvia per internet o via telefònic fins al pròxim 29 de juny. També a partir de l'1 de juny, els contribuents podran acudir a les oficines de l'AEAT per ser assistits a la confecció i presentació de la seva declaració de renda 2022.