Els més de quatre milions de contribuents amb residència a Andalusia estrenen aquesta campanya de la Renda 2022 la possibilitat de desgravar-se el 15% o un màxim de 150 euros per fill per cursos d'idiomes i d'informàtica, segons expliquen a ON ECONOMIA fonts de la Conselleria d'Economia de la Junta d'Andalusia. Per a això, hauran de presentar la factura dels cursos. Amb aquesta, els andalusos sumen catorze possibles deduccions de caràcter autonòmic en l'impost de la renda de les persones físiques (IRPF), amb millores en dues d'elles, les referides a l'habitatge: deducció per compra i per lloguer en determinats supòsits. El conjunt de les deduccions i altres mesures fiscals com la deflactació suposaran aquest any un cost per a la Junta d'Andalusia de 180,75 milions d'euros, dels quals 124 milions són per les mesures de deflactació i els altres 56,5 milions per les catorze deduccions.

Al marge dels canvis en les deduccions autonòmiques, la campanya de la renda d'aquest any -el termini del qual acaba el 30 de juny, el 29 si és mitjançant cita prèvia- ve amb altres novetats per als andalusos. Amb caràcter retroactiu, l'abril d'aquest any es va establir una triple mesura que s'aplicaria l'exercici fiscal de 2022. El primer canvi suposa una baixada en els tipus impositius aplicables a cada un dels trams de renda, sent el tipus màxim de 22,5% per a les bases liquidables a partir de 60.000 euros. El segon és que es deflacta l'escala autonòmica, emulant el fet en altres comunitats com la de Madrid, mitjançant l'elevació dels seus tres primers trams un 4,3%, el que beneficia a tots els contribuents andalusos, encara que en especial a les persones amb menors rendes i més afectades per l'elevada inflació.

I, finalment, i també amb efectes des de l'1 de gener es deflacta el mínim personal i familiar que ve definit com la part de la base liquidable que, per destinar-se a satisfer les necessitats bàsiques personals i familiars del contribuent, no se sotmet a tributació. Així, per la potestat normativa de les comunitats autònomes s'eleven en aproximadament un 4,3% tots els mínims establerts en la llei estatal: mínim del contribuent, per descendents, per ascendents i per discapacitat. Fonts de la Conselleria expliquen a ON ECONOMIA que s'ha optat pel 4,3% en considerar que era la pujada salarial estimada en abril de 2023 quan es van aprovar les tres mesures fiscals que, segons els càlculs realitzats per l'Executiu andalús, suposarà un cost de 124,3 milions.

Per a rendes de fins a 100.000 euros

La gran novetat fiscal per a aquest any, la creació d'una deducció per despeses educatives, suposa l'estalvi del 15% per descendent amb el límit de 150 euros per despeses d'ensenyament escolar o extraescolar d'idiomes, d'informàtica o d'ambdues, qualsevol que sigui el centre en el qual es trobin matriculats -incloent professors particulars- i l'etapa educativa en la qual es trobin. S'aplicarà a contribuents la renda dels quals no superi els 80.000 euros en tributació individual o 100.000 euros en tributació conjunta. L'import de la nova deducció, segons la Conselleria d'Economia, és de 13,4 milions, amb 112.000 beneficiaris i un estalvi mitjà per contribuent de 120 euros a l'any.

Respecte a la millora de la deducció autonòmica per inversió en habitatge habitual, es limita a l'adquisició de pisos protegits i/o als menors de 35 anys en qualsevol classe d'habitatge. Aquest any s'eleva el 5% de les quantitats satisfetes, sempre que la suma de les bases imposables general i de l'estalvi no sigui superior a 25.000 euros en tributació individual o a 30.000 euros en cas de tributació conjunta. Anteriorment, el percentatge era del 2% per a la inversió en habitatge habitual protegit i del 3% per a adquirents menors de 35 anys. El cost de la mesura és de 2,1 milions d'euros i beneficiarà 11.500 persones amb un estalvi de 182 euros.

Igualment, s'amplien els col·lectius amb dret a la deducció autonòmica per lloguer de l'habitatge habitual. Als joves menors de 35 anys o grans de 65 anys, s'afegeixen els contribuents que tinguin la consideració de víctima de violència domèstica i del terrorisme. La deducció suposa el 15% del lloguer, amb un màxim de 600 euros anuals o 900 en cas que el contribuent tingui la consideració de persona amb discapacitat, sempre que la suma de les bases imposables general i de l'estalvi no sigui superior a 25.000 euros en tributació individual o a 30.000 en conjunta, i es faci constar el NIF del llogater en l'autoliquidació de l'impost. El cost és de 14,8 milions amb 20.000 beneficiaris i un estalvi mitjà de 740 euros. La resta de les deduccions a què es poden acollir alguns andalusos són:

200 euros per cada fill nascut, adoptat o en acolliment familiar i de 600 euros en cas d'una adopció internacional, o el doble en el cas de residents en municipis amb problemes de despoblació (menys de 3.000 habitants).

200 euros per a les famílies nombroses (i 400 si és de categoria especial), i 100 euros per a les famílies monoparentals (i uns altres 100 euros per cada ascendent major de 75 anys que resideixin amb el contribuent).

150 euros per discapacitat o 100 si el cònjuge té una discapacitat del 65% o més i 100 euros més per cada fill o ascendent amb discapacitat que visqui amb el contribuent.

Fins a 500 euros per contractació d'ajuda domèstica o per a assistència de discapacitats (20% de les despeses de la Seguretat Social dels professionals contractats).

Fins a 200 euros per despeses de defensa jurídica en procediments d'acomiadament o reclamació de quantitats.

Fins a 150 euros per donacions per a la defensa i conservació del medi ambient o un 10%.

20% de les quantitats invertides en l'adquisició d'accions i participacions en la constitució de societats o d'ampliació de capital, quan es tracti de societats mercantils que tinguin la forma de societat anònima, societat anònima laboral, societat de responsabilitat limitada, societat de responsabilitat limitada laboral o societat cooperativa