La Junta Electoral Central ha modificat les raons justificades per absentar-se en una Mesa Electoral per incloure la situació de les víctimes de violència de gènere, que podran eludir aquesta obligació quan tinguin una ordre d'allunyament en el seu favor respecte de l'agressor i aquest pertanyi al mateix col·legi electoral.

Es tracta de la Instrucció 1/2018 que publica aquest dilluns el Butlletí Oficial de l'Estat i que estableix una nova interpretació dels impediments i excuses justificades per als càrrecs de President i Vocal de les Meses Electorals fixades en la Llei Orgànica del Règim General Electoral (LOREG).

Tal com explica la resolució, la modificació s'adopta a instàncies de l'Institut Català de les Dones, que va suggerir a la Junta Electoral Central que es contemplés com a excusa justificada la condició de víctima de violència de gènere amb ordre d'allunyament vigent respecte a l'agressor que es trobi censat al seu mateix Col·legi Electoral.

La Junta respon amb la incorporació d'un nou punt a la llista de raons que justifica les absències i que ara passen a ser vuit: "La condició, degudament acreditada, de víctima d'un delicte, declarat o presumpte, a raó del qual s'hagi dictat una resolució judicial que romangui en vigor, per la qual s'imposi una pena o mesura cautelar de prohibició d'aproximació, quan el condemnat o investigat destinatari de l'esmentada prohibició figuri inscrit en el Cens corresponent a alguna de les Taules del Col·legi Electoral al qual pertanyi la Taula de la qual hagi de formar part la persona
sol·licitant", estableix.

En l'actualitat, estan exempts de formar part de les meses electorals els majors de 65 i menors de 70, les persones amb discapacitat que l'al·leguin com impediment, les persones amb incapacitat permanent absoluta i gran invalidesa, els qui estiguin de baixa mèdica, les embarassades de més de sis mesos de gestació o les dones de baixa maternal, els reus o interns de centres psiquiàtrics i els qui hagin format part d'una Mesa Electoral almenys tres vegades en els deu anys anteriors.