La llei d'habitatge condiciona els lloguers el proper 2024. D'entrada, un dels punts més destacats en aquest sentit és el límit en l'actualització de preus de lloguer sense vinculació amb l'IPC. Així doncs, a partir de gener del 2024, les actualitzacions de lloguer es limitaran a un màxim del 3% i ja no estaran lligades a l'IPC. Tenint en compte la Llei 12/2023, de 24 de maig, pel dret a l'habitatge, la revisió de la renda es continuarà fent al 2% de l'índex de garantia de competitivitat (IGC) durant l'any 2023; posteriorment, el 2024, al 3%, i a partir del 2025 es crearà un nou índex, tal com estableix la nova disposició addicional onzena de la Llei d'Arrendaments Urbans 29/1994, afegida igualment per la nova Llei 12/2023, del 24 de maig, que indica que l'Institut Nacional d'Estadística definirà, abans del 31 de desembre del 2024, un índex de referència per a l'actualització anual dels contractes d'arrendament d'habitatge que es fixarà com a límit de referència a l'efecte de l'article 18 de la LAU, per evitar increments desproporcionats en la renda dels contractes d'arrendament. 

El contracte ho ha d'incloure

Així doncs, l'actualització de la renda s'ha de trobar pactada expressament en el contracte, ja que, en cas contrari, no hi ha cap augment esmentat. D'acord amb la disposició final sisena de la llei, un llogater amb un contracte de lloguer regulat per la llei d'arrendaments urbans, durant el 2024 podrà negociar amb l'arrendador l'increment que s'aplicarà en aquesta actualització anual de la renda, amb subjecció a les condicions següents. En cas que el propietari sigui un gran tenidor, l'increment de la renda serà el que resulti del nou pacte entre les parts, sense que la variació anual de la renda pugui excedir el 3%. En absència d'aquest nou pacte entre les parts, l'increment de la renda queda subjecte a aquesta mateixa limitació. I en el cas que el propietari no sigui un gran tenidor, l'actualització del preu del lloguer serà la que resulti del nou pacte entre les parts.

En absència d'aquest nou pacte entre les parts, l'increment de la renda que cal aplicar no podrà ser superior al 3%. És a dir, a partir del 2024, l'índex d'actualització de renda serà del 3%, per tant, si paguem 1.000 € al mes, el propietari de l'immoble podrà incrementar el preu del lloguer 30 € mensuals, 360 € a l'any, sempre que no arribem a un altre acord entre propietari i llogater, tal com subratlla Adevinta en un informe recent.

Ara bé, també existeix un altre escenari. D'acord amb el que indica la llei d'habitatge, durant el 2024 "l'increment de la renda serà el que resulti del nou pacte entre les parts, sense que la variació anual de la renda pugui excedir el 3%" si el propietari és un gran tenidor, i si el propietari és particular, "l'increment de la renda serà el que resulti del nou pacte entre les parts. En absència d'aquest nou pacte entre les parts, l'increment de la renda que cal aplicar no pot ser superior al 3%". No obstant això, Adevinta recorda que si durant el 2023 no ens han aplicat la pujada corresponent del 2%, d'acord amb l'article 1964 del Codi Civil, sí que podria ser acumulatiu. Així, el 2024 ens podrien aplicar la pujada del 2% del 2023 més la pujada del 3% del 2024, sempre que la pujada corresponent a cada any respecti els límits fixats de la llei, d'acord amb José Ramón Zurdo, director general de l'Agència Negociadora del Lloguer.