Tots els ciutadans estan obligats a presentar la declaració de la Renda, independentment de si treballen o estan a l'atur, sempre que superin uns ingressos mínims de 22.000 euros d'un sol pagador o de 15.000 euros de dos o més pagadors. I el que ha de quedar clar és que Hisenda dona a la prestació d'atur el mateix tracte fiscal com si fos un sou i considera el SEPE, l'organisme que tramita aquestes prestacions, com un pagador. La campanya de la declaració de la Renda de 2024 començarà el 3 d'abril i finalitzarà l'1 de juliol.

L'article 17 de la Llei 35/2006 sobre l'IRPF estableix que les prestacions d'atur són considerades com a rendiments íntegres del treball motiu pel qual han de tributar en la declaració de l'IRPF.

Com marca la llei, l'atur tributa a l'IRPF com a rendiments del treball, o sigui, té la mateixa consideració fiscal que el salari d'un treballador. Per tant, la prestació d'atur està sotmesa a retenció tal com passa amb el salari, si bé el tipus de retenció a compte és reduït perquè el SEPE entén que qui la percep ha patit una pèrdua d'ingressos.

Però moltes persones que estan a l'atur estan exemptes de presentar la declaració de la Renda sempre que no sobrepassin els ingressos que estableix el Ministeri d'Hisenda:

22.000 euros anuals en el cas que només hi hagi un únic pagador.

15.000 euros anuals en el cas de dos o més pagadors (el segon ha de superar els 1.500 euros).

Hisenda considera el SEPE, organisme encarregat d'abonar la prestació d'atur, un pagador més. Per tant, s'han de tenir en compte les anteriors condicions. I si en un mateix exercici fiscal (un any) s'ha estat un període treballant i un altre aturat s'han de sumar els ingressos percebuts pels dos pagadors (empresa i SEPE) per determinar si cal presentar la declaració o no.

Però, retenen IRPF en la prestació d'atur?. Els especialistes de Taxdown precisen que funciona exactament igual com si s'estigués cobrant el sou d'una empresa. El percentatge de retenció varia tant en funció de l'import dels ingressos que es percebin com d'una sèrie de circumstàncies personals i familiars.

No només s'ha de presentar la declaració, sinó que aquesta pot sortir 'a pagar' o 'a retornar' segons quins siguin els ingressos i les circumstàncies personals, tals com fills o familiars a càrrec.

Un informe de BBVA recorda que les prestacions d'atur han de pagar imposats i que, de fet, són poques les rendes que queden alliberades de tributar en IRPF. Entre elles, les pensions d'incapacitat permanent absoluta i gran invalidesa.

I també són susceptibles de ser declarades les indemnitzacions per acomiadament en segons quins casos. Si l'acomiadament és per causes objectives o mitjançant un expedient de regulació d'ocupació (ERO), la indemnització percebuda estarà exempta de tributació fins al mínim que es tingui dret segons l'establert per l'Estatut dels Treballadors: fins a 20 dies per any treballat amb un topall màxim de 12 mensualitats. En el cas d'acomiadaments improcedents, la indemnització exempta dependrà de l'antiguitat del contracte de treball.

Però, quin dia es cobra l'atur el febrer del 2024?. Aquest febrer es va percebre entre els dies 10 i el 15, però depenent de cada entitat bancària.