Els contribuents han de tenir en compte quines despeses poden deduir en la seva declaració de renda per reduir l'import a pagar o incrementar el que li tornarà Hisenda. I no resulta gens senzill pels continus canvis en les normatives i per les diferències existents entre les diverses comunitats autònomes, especialment pel que fa a habitatge.

Aquestes són les principals deduccions:

Habitatge

Tant els que paguin un lloguer com els propietaris poden beneficiar-se de deduccions en la seva declaració si compleixen determinades condicions. Es preveu una deducció estatal per als que tinguin un contracte de lloguer anterior a l'any 2015, així com per a menors de 35 anys encara que en funció dels imports i de la comunitat on resideixin. I els propietaris també poden acollir-se a una deducció sobre els ingressos obtinguts per aquesta activitat.

Per l'adquisició de l'habitatge habitual, pot deduir-se un 15% dels rebuts de la hipoteca, fins a una base de 9.040 euros, sempre que la compra s'hagi efectuat abans de 2013, quan es va suprimir aquest benefici. Per a les compres anteriors a 2013, també es poden deduir despeses d'assegurances de vida i de llar si consten al contracte d'hipoteca.

També s'han de tenir en compte les deduccions per reforma de l'habitatge previstes en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, que van ser prorrogades, fins al desembre de 2024.

Aquells que hagin efectuat reformes a les seves llars per incrementar l'eficiència energètica –per exemple, amb la instal·lació de plaques fotovoltaiques domèstiques– poden acollir-se a deduccions específiques. Fins i tot poden assolir el 20% de la inversió si s'aconsegueix una reducció mínima del 7% del consum energètic en calefacció o refrigeració.

Plans de pensions

Són un recurs per alleujar la càrrega fiscal. La base desgravable dels plans de pensions privats s'ha reduint als últims exercicis fins a situar-se, des de 2022, en els 1.500 euros.

Sindicats, partits i col·legis professionals

Les quotes d'afiliació a partits polítics suposen una deducció del 20% limitada a una base màxima de 600 euros. El mateix passa amb les quotes sindicals i de col·legis professionals, encara que amb aquests casos amb un límit de 500 euros anuals. Es poden declarar les quotes de col·legis oficials professionals sempre que la col·legialització sigui un requisit per exercir una determinada activitat.

Donacions a ONG

La deducció és d'un 80% per als primers 150 euros i del 35% per a la resta de l'aportació. A més, la normativa que regula el règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives permet l'aplicació d'un 40% de deducció a la resta del donatiu que excedeixi de 150 euros en el cas de reiteració de donacions a una mateixa entitat en els dos anys immediatament anteriors sempre que, l'exercici previ, l'import donat hagués estat igual o superior al del mateix exercici.

Maternitat

Totes les mares es podran deduir fins a 1.200 euros anuals (100 al mes) per fill menor de 3 anys, independentment de si estan treballant o a l'atur. A més, es generalitza la possibilitat de deduir 1.000 euros anuals per despeses de custòdia de menors de 3 anys. I es preveuen més beneficis per a despeses de guarderia o centres d'educació infantil.

Situacions familiars

Les famílies nombroses de categoria general poden accedir a una deducció anual de 1.200 euros i les de categoria especial, de 2.400 euros.

Els contribuents que tinguin dependents al seu càrrec amb un grau de discapacitat del 33% o superior, o grans de 65 anys, poden obtenir una deducció anual de 1.150 euros per cadascuna d'aquestes persones. Aquesta deducció s'incrementa a 2.550 euros a l'any si el dependent té més de 75 anys d'edat.

Respecte els fills de menys de 25 anys que resideixin a la mateixa llar amb ingressos anuals que no superin els 8.000 euros, se'ls podria aplicar una deducció de 1.200 euros anuals.

Autònoms

Per a l'actual campanya, els autònoms seran un dels col·lectius que més notin els canvis. De primeres, tots els que s'hagin donat d'alta el 2023 hauran de presentar la declaració, encara que no compleixin els ingressos mínims o hagin registrat pèrdues. Per tant, tots els treballadors autònoms hauran de presentar la renda aquest any, independentment dels seus ingressos i del temps que hagin estat d'alta en aquest règim especial. No obstant això, podran declarar despeses relacionades amb la seva activitat professional com els subministraments, reparacions, dietes, IVA suportat... Entre les últimes actualitzacions s'inclou una disminució addicional del 5% si es tributa pel sistema de mòduls.

Com a novetats, el percentatge de reducció de les anomenades "despeses deduïbles de difícil justificació" s'eleva del 5% fins al 7%. Respecte a les activitats econòmiques en estimació objectiva, s'augmenta la reducció general sobre el rendiment net de mòduls del 5% al 10%.

Un altre aspecte a destacar és que en la declaració es diferencien dues quotes de cotització. Una és la 'reduïda' per als qui tinguin ingressos inferiors a 14.001,48 euros a l'any, que pagaran uns 225 euros al mes. L'altra és la quota 'general', destinada als autònoms que superin aquesta quantitat i els qui hauran d'abonar entre 291 i 530 euros al mes. Als treballadors per compte propi també se'ls amplia el límit per deduir els seus plans de pensions d'ocupació, passant dels 1.500 euros actuals a un màxim de 4.250 euros en la renda, que pot assolir els 5.750 euros anuals si se suma un pla de pensions individual.

Automòbil

Afecta les persones amb discapacitat igual o superior al 33% i els autònoms. Aquests últims només podran incloure la compra d'un automòbil si l'utilitzen exclusivament per a la seva activitat professional. Això afecta col·lectius com els transportistes o els taxistes.

També desgrava la compra d'un vehicle elèctric per a ús propi si s'ha adquirit després del 30 de juny de 2023. En el cas que es compri fins al 31 de desembre d'aquest 2024, es declararà en la renda del proper any. Es podrà deduir el 15% del valor d'adquisició.

Diferències autonòmiques en habitatge

En l'apartat d'habitatge, que és el que ofereix més possibilitats de deduccions als contribuents existeix una casuística diferent en funció de la comunitat de residència. Poden canviar els percentatges i els conceptes. L'Agència Tributària detalla les peculiaritats de cada autonomia en la seva pàgina web, que es resumeixen a continuació:

• Andalusia

Per quantitats invertides en el lloguer de l'habitatge habitual

Per inversió en habitatge habitual que tingui la consideració de protegit i per joves

• Aragó

Per arrendament d'habitatge social (deducció del llogater)

Per arrendament d'habitatge habitual vinculat a determinades operacions de dació en pagament

Per adquisició o rehabilitació d'habitatge habitual en nuclis rurals o anàlegs

Per adquisició d'habitatge habitual per víctimes del terrorisme

• Astúries

Per arrendament d'habitatge habitual

Per adquisició o rehabilitació d'habitatge habitual en consells en risc de despoblació

Per adquisició o adequació de l'habitatge habitual per a contribuents amb discapacitat

Per inversió en habitatge habitual que tingui la consideració de protegida

• Balears

Per arrendament d'habitatge al territori de les Illes Balears derivat del trasllat temporal de residència per motius laborals

Per arrendament de béns immobles destinats a habitatge (deducció del llogater)

Per arrendament de l'habitatge habitual

Per compensar l'increment del cost dels préstecs o crèdits hipotecaris amb tipus d'interès variable (deducció temporal)

• Canàries

Per lloguer d'habitatge habitual

Per inversió en habitatge habitual

Per arrendament d'habitatge habitual vinculat a determinades operacions de dació en pagament

Per donacions en metàl·lic a descendents o adoptats menors de 35 anys per a l'adquisició o rehabilitació del seu primer habitatge habitual

Per despeses en primes d'assegurances de crèdit per cobrir impagaments de rendes d'arrendaments d'habitatge (deducció del llogater)

• Cantàbria

Per arrendament d'habitatge habitual situat en zones en risc de despoblament

Per obres de millora

Per arrendament d'habitatge habitual per joves, grans i persones amb discapacitat

• Castella i Lleó

Per arrendament d'habitatge habitual per famílies nombroses

Per arrendament d'habitatge habitual per menors de 36 anys

Per arrendament d'habitatge habitual per famílies monoparentals

Per arrendament d'habitatge habitual vinculat a determinades operacions de dació en pagament

Per les despeses en interessos pel finançament aliè de l'adquisició de primer habitatge habitual per menors de 40 anys

Per arrendament d'habitatge habitual per persones amb discapacitat

Per adquisició o rehabilitació de l'habitatge habitual en zones rurals

• Castella-La Mancha

Per lloguer d'habitatge habitual per a joves

Per adquisició o rehabilitació d'habitatge per joves en nuclis rurals

Per inversió en rehabilitació d'habitatges destinats a lloguer en nuclis rurals

Per adquisició d'habitatge de nova construcció per a residència habitual

• Catalunya

Tram autonòmic de la deducció per inversió en habitatge habitual

Per lloguer de l'habitatge habitual

Per rehabilitació de l'habitatge habitual (1,5% dels imports satisfets tenint en compte que la base màxima de la deducció s'estableix en 9.040 euros anuals)

• Extremadura

Per adquisició o rehabilitació d'habitatge habitual per a joves i per a víctimes del terrorisme

Per arrendament d'habitatge habitual

Per interessos de finançament aliè per a la inversió en habitatge habitual per a joves

Per adquisició o rehabilitació de l'habitatge habitual en zones rurals

• Galícia

Per rehabilitació de béns immobles situats en centres històrics

Per lloguer de l'habitatge habitual

Per adquisició i rehabilitació d'habitatges en els projectes de llogarrets model

• Madrid

Per despeses derivades de l'arrendament d'habitatges

Pel pagament d'interessos de préstecs per a l'adquisició d'habitatge per joves menors de trenta anys

Per adquisició d'habitatge habitual per naixement o adopció de fills

Per arrendament de l'habitatge habitual

• Múrcia

Per adquisició de nou habitatge habitual o ampliació de l'habitatge habitual actual per famílies nombroses

Per inversió en habitatge habitual per joves d'edat igual o inferior a 35 anys

Règim transitori de la deducció per inversió en habitatge habitual

Per arrendament d'habitatge habitual

• La Rioja

Per les quantitats invertides en obres de rehabilitació de l'habitatge habitual

Per arrendament d'habitatge habitual per a contribuents menors de 36 anys

Per inversió en habitatge habitual de joves menors de 36 anys

Per quantitats invertides en adquisició o construcció d'habitatge habitual per a joves

Per l'adquisició, construcció o rehabilitació d'habitatge habitual en petits municipis de La Rioja

Per adquisició o rehabilitació de segon habitatge en el medi rural

• Comunitat Valenciana

Per obtenció de rendes derivades d'arrendaments d'habitatge, la renda dels quals no superi el preu de referència dels lloguers privats de la Comunitat Valenciana (deducció del llogater)

Per quantitats destinades a l'adquisició o rehabilitació d'habitatge habitual, procedents d'ajuts públics

Per primera adquisició del seu habitatge habitual per contribuents d'edat igual o inferior a 35 anys

Per arrendament de l'habitatge habitual

Per adquisició d'habitatge habitual per persones amb discapacitat

Per l'increment dels costos del finançament aliè en la inversió de l'habitatge habitual

Per arrendament d'un habitatge, com a conseqüència de la realització d'una activitat, per compte propi o aliè, en un municipi diferent