Les energies renovables són alhora un negoci en auge i la principal via escollida per la Unió Europea per a la descarbonització de l'economia. Espanya, que viu un frenesí d'instal·lació d'energia solar i eòlica, és exemple d'això i les renovables van aportar més que mai al PIB, un 1,65%, i van generar 130.000 llocs de treball entre directes i indirectes. Tanmateix, l'any 2022 va tenir lloc una paradoxa: encara que Espanya va instal·lar més renovables que mai, va generar menys que l'any anterior.

Així ho detalla l'informe Estudi de l'impacte macroeconòmic de les energies renovables a Espanya, elaborat per la consultora Deloitte per a l'Associació d'Empreses d'Energies Renovables, APPA. En ell es contempla que el 2022 es van instal·lar 6.270 MW de renovables, xifra una mica inferior als 6.744 instal·lats el 2019 però molt superior a qualsevol altre any des de 2016. Amb això es van assolir els 70.452 MW d'energies renovables instal·lades a Espanya, amb especial pes d'eòlica, hidràulica i solar fotovoltaica. En canvi, la generació energètica a partir de renovables va ser inferior i va passar dels 121.371 GWh als 116.583 GWh. Des del primer any detallat per l'informe, 2016, quan la generació era de 101.089 GWh amb 48.049 MW instal·lats, el creixement ha sigut més pronunciat en instal·lació que no pas en generació de renovables. 

L'estudi atribueix la reducció a "la sequera i una menor disponibilitat de recurs eòlic", si bé també es va donar una disminució del 2,9% en la demanda global d'energia elèctrica però un augment del consum energètic total. Malgrat la caiguda en el còmput global de producció, el percentatge de renovables sobre el total de consum energètic va augmentar del 20,7% de 2021 al 22,3% de 2022, màxim de la sèrie històrica que parteix del 17% de l'any 2016. És un percentatge vuit punts per sobre de la mitjana mundial, que és del 14,2% i lleument a l'europeu, que és del 19,3%.

El petroli continua creixent

Aquest consum energètic no només compta l'electricitat, sinó tota classe d'energies i, sobre el total d'energia consumida a Espanya, sol un 25% va ser electricitat. Els productes petrolífers segueixen sent, malgrat la insistència en les renovables, la principal font de consum energètic a Espanya, amb un 49,6% del total, per sobre de l'electricitat, que al seu torn supera al Gas Natural, que suposa un 15,6% del total, a l'energia tèrmica, un 8,8%, i al carbó i residus no renovables, que el 2022 van representar tan sols un 1% del consum energètic total.

Per molt que hagi crescut la instal·lació d'eòlica i fotovoltaica, el consum de petroli ha assolit la seva cota més elevada des de 2016, amb efecte rebot després que la pandèmia reduís considerablement la seva quota de consum en els anys 2020 i 2021, i l'electricitat no ha viscut cap impuls, ja que el 2016 representava un 25,8% del consum total d'energia, pel 40% que marca com a objectiu per a 2030 la Unió Europea. El gas natural, per la seva part, sí que ha descendit a Espanya tres punts, del 19 al 15,6%, però d'acord amb els números aquesta caiguda l'ha cobert més el petroli que les renovables.

Si atenem tan sols l'electricitat, el creixement del percentatge de les renovables sobre el global de consum sí que és significatiu. Així, un 42,2% de l'electricitat que consumim és d'origen renovable, amb una aportació del 22,1% d'energia eòlica i d'un 10,1% de la solar fotovoltaica, per un 6,5% de la hidràulica, un 1,7% de biomassa o biogàs, un 1,5% de solar termoelèctrica i un 0,3% de residus renovables. Quant a l'electricitat no renovable, un 24,7% correspon al cicle combinat, un 20,3% a la nuclear, un 6,4% a la cogeneració, un 2,8% prové del carbó i la resta al dièsel i turbines de gas, turbinació de bombatge i residus no renovables.

Espanya encara té una gran dependència energètica

Malgrat el gran discurs global sobre la sobirania energètica que permeten les renovables i com la invasió russa d'Ucraïna l'ha accelerat, la dependència energètica a Espanya també ha crescut i va assolir un 69,9% el 2022, lleugerament gran que el 2021, quan va ser del 69,4%, si bé amb millor evolució que la Unió Europea, que va passar de dependre energèticament en un 55,6% de l'exterior a fer-ho un 59,6%. O sigui, que malgrat l'auge de les renovables, la dependència energètica continua sent alta tant a Europa com a Espanya, major en Espanya però amb millor evolució. A Espanya, la dependència energètica de tercers va assolir un màxim del 81% el 2008.

Malgrat això, i en part a causa de l'augment de preu del gas rus, Espanya es va estalviar amb les renovables 15.230 milions d'euros, el que haguessin costat els 21,4 milions de tones de petroli, segons l'estudi de Deloitte.

Espanya treballa per emmagatzemar i exportar part dels seus renovables i vol convertir-se en un hub regional d'hidrogen verd que li permeti, precisament, exportar a Europa a través del gran gasoducte H2Med part de l'energia que produeix el seu sol, la seva aigua i el seu vent (exportació la viabilitat de la qual encara cal veure). Però la realitat és que en el dia d'avui té un dèficit energètic considerable i importa molta més energia de la que aconsegueix exportar. Va exportar el 2022 més energia que mai des de 2016 i va assolir els 38.263 milions d'euros, però també va importar més que mai fins a assolir els 90.880 milions d'euros, amb un saldo final de 52.617 milions d'euros de dèficit comercial per negoci de l'energia.

L'informe demostra també com, mes a mes durant l'any passat, el preu de la subhasta elèctrica, generalment, ha anat a la baixa com més gran ha estat la disponibilitat d'energia renovable a la xarxa. Així, va assolir al desembre el seu pic més barat, 97 euros per MWh en el moment que hi va haver més generació de renovables, 10.546 GWh. Després d'un pic de preu de 283 euros per MWh el març de 2022, poc després de l'inici de la invasió russa a Ucraïna, el preu va començar a descendir amb una caiguda més acusada a partir de juny, moment en què es va aprovar l'excepció ibèrica que topa el preu del gas en la subhasta elèctrica.

Ocupació i PIB aportat per les renovables

Les energies renovables han duplicat la seva aportació al PIB des de 2016, quan era de 9.013 milions d'euros, fins a 2022, quan va assolir els 19.484 milions, dels que 14.970 van ser contribució directa i 4.514 indirecta. L'energia solar fotovoltaica és la que més diners aporten al PIB, 6.398 milions d'euros, per sobre de l'eòlica, 5.895 milions, i de la biomassa, que genera 2.678 milions d'euros. L'hidrogen verd, encara en potència, tan sols va aportar 22 milions d'euros al PIB l'any passat.

La rellevància de les renovables sobre el PIB també s'ha duplicat i si el 2016 suposava el 0,76% del producte interior brut, el 2022 va ser de l'1,65%. Quant a generació d'ocupació, el creixement ha estat també substancial i les renovables han passat d'ocupar 77.901 persones a 130.815. En tan sols un any, el sector ha augmentat en 15.000 persones respecte a les 115.528 de l'any passat. Dels que treballen actualment al sector de les renovables, 80.322 ho fan de manera indirecta i 50.492 de manera indirecta.