L'Agència Tributària obre el termini per confeccionar la declaració de Renda 2022 des d'aquest dijous, de forma presencial a l'oficina corresponent de cada contribuent. Una opció que se suma a la ja vigent des del passat 3 de maig per fer el tràmit, però a través de telèfon. Així doncs, per atendre't a l'oficina i fer-te la teva declaració de Renda 2022, de forma presencial, necessites concertar cita fins al 29 de juny com a màxim. La manera de fer-ho respon a les mateixes vies, excepte el telèfon automàtic. I en cas d'anul·lació de cites es podrà fer per qualsevol dels canals esmentats que et resumim a continuació:

- Els telèfons de l'AEAT: 901 22 33 44 i 91 553 00 71, de dilluns a divendres de 9 a 19 h.

- I també a través de l'app i del web de l'AEAT.

Cal recordar que totes les agències de cada comunitat gestionen l'enllaç per fer efectiu aquest servei. A tall d'exemple, l'Agència Tributària de Catalunya (ATC) col·labora amb l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT) en la prestació del servei de cita prèvia per telèfon i ja ha enviat el recordatori a tota la ciutadania. 

Documentació a preparar

Com sempre, el procediment serà el mateix i requerirà els documents que ja es demanen en l'opció de cita telefònica des de principis de mes. D'una banda, has de tenir preparada la documentació sobre la teva situació personal i el DNI original del titular que acudeix a la cita i fotocòpia del DNI de tots els que figurin a la declaració; número IBAN de compte bancari; les referències cadastrals de tots els immobles de la teva propietat o en què visquis de lloguer o en altres circumstàncies (rebut de l'IBI).

D'altra banda, també és necessari portar qualsevol justificant que pogués donar dret a deduccions autonòmiques o un altre benefici fiscal. A tall d'exemple: si vius en un immoble llogat, necessites el NIF de l'arrendador i les quantitats pagades pel lloguer; per adquisició d'habitatge habitual amb ampliació del préstec: els saldos pendents d'amortitzar del préstec original; amb hipoteca: els rebuts de les assegurances; per donatius: els justificants, etc.

Patrimoni, inversions i altres

A més, has de preparar els documents següents si has percebut el tipus de renda o rendes durant l'any i no apareixen imputats a les dades fiscals: per rendiments del treball; certificat emès pel pagador; import de les quotes satisfetes a sindicats i de les quotes satisfetes a col·legis professionals (si la col·legiació és obligatòria). En cas que la col·legiació sigui obligatòria, l'import de les quotes satisfetes a col·legis professionals. També es pot incloure les despeses de defensa jurídica per litigis suscitats en la relació del contribuent amb la persona de qui percep els rendiments. I pel que fa a rendiments del capital immobiliari, calen els justificants d'ingressos i despeses deduïbles pels lloguers de pisos, locals, places de garatge dels quals sigui propietari o usufructuari.

Altres documents necessaris i complementaris són els certificats d'empreses, entitats financeres i d'assegurances, contractes, rebuts de despeses a les transmissions de lletres del tresor, obligacions o d'altres actius financers, etc. En cas d'haver percebut una assegurança contractada abans de 31/12/1994, l'import del capital rebut. I pels guanys i pèrdues patrimonials per venda d'habitatge habitual, imprescindible acompanyar-ho de les escriptures de compra i de venda; les dates d'adquisició i transmissió; els imports reals, despeses i tributs de compra i venda; les declaracions dels exercicis en què es van practicar deduccions per l'habitatge transmès; dades de préstecs hipotecaris i el capital pendent d'amortitzar en data de venda; escriptures; dates d'adquisició i transmissió.

En darrer terme, també són vàlids els certificats de fons d'inversió, justificant de premis i subvencions, la regularització per devolució d'interessos percebuts de clàusules sòl, el certificat de l'entitat financera, indicant els exercicis als quals correspon l'interès excessiu cobrat per clàusules sòl nul·les. I les declaracions d'exercicis no prescrits en què es va practicar deducció per habitatge habitual, o es van incloure dins de les despeses deduïbles de rendiments d'activitats econòmiques o capital immobiliari.