En el primer quadrimestre d'aquest any han començat a cobrar la prestació no contributiva 2.624 persones a Catalunya i s'han donat de baixa unes altres 1.617, la qual cosa dona un saldo positiu de 1.007 nous beneficiaris de la prestació. És la comunitat autònoma amb el creixement més gran el 2024, seguit de Madrid, amb 913 nous beneficiaris i a molta distància de la tercera, la Regió de Múrcia, amb un saldo de 171 persones. El que ha provocat que Catalunya sumi aquest any el 14,56% del total de les pensions no contributives, davant el 14,02% del primer quadrimestre de 2023, alguna cosa més de mig punt percentual.

Això implica que Catalunya no només registra el creixement més gran de nous pensionistes d'aquesta modalitat no contributiva, sinó també, en termes percentuals. De les 17 comunitats autònomes, han incrementat el seu pes el global 8, han descendit 7 i en repeteixen 2. Però les pujades són insignificants, d'1 o 2 centèsimes, lluny de les 55 de Catalunya. La següent on més creixen les pensions no contributives, en termes percentuals, és a la Comunitat Valenciana, que puja 16 centèsimes, fins i tot 11,07% del total de les existents a Espanya.

Els beneficiaris de les prestacions no contributives han anat guanyant pes a Catalunya de forma continuada, encara que mai al ritme del present any i a l'anterior, encara que les 36 centèsimes d'increment del primer quadrimestre del 2023, s'han quedat per sota de l'augment d'aquest any. De fet, si el número de les pensions no contributives s'ha incrementat en 7.335 en els dos últims anys en el conjunt d'Espanya, Catalunya és responsable de 5.036. El que explica que hagi passat del 13,66% del total el 2022 a aquest 14,56%, prop d'un punt percentual. Un ritme molt superior al període 2019-2022, quan va augmentar el seu percentatge sobre el conjunt d'Espanya en 30 centèsimes. O de 2005 a 2018, amb un increment de 60 centèsimes en el conjunt d'aquells 13 anys.

La forta pujada de les pensions no contributives en aquests dos últims anys a Catalunya s'explica per l'evolució de la modalitat d'invalidesa, que amb 25.542 beneficiaris a l'abril, sumeixin el 14,84% del total a Espanya, davant el 14,39% del pes en la modalitat de jubilació, amb 40.284 pensionistes. No obstant això, aquestes últimes han crescut des de la pandèmia a un ritme superior a les d'invalidesa. En total, a l'abril hi havia 65.826 beneficiaris d'una pensió no contributiva a Catalunya.

Cotització insuficient

Les pensions no contributives es destinen a aquelles persones que no han cotitzat mai a la Seguretat o que, si han cotitzat, ho han fet per sota de 15 anys, el mínim que dona dret a una pensió contributiva. N'hi ha de dos tipus: de jubilació, per als que han arribat a l'edat legal de jubilació i manquen de prou cotització en la seva vida laboral, i les d'invalidesa, per als quals han quedat incapacitats per al treball, però no han completat suficients dies de cotització a la Seguretat Social. Encara que surten dels pressupostos de la Seguretat Social, les gestiona en les 15 comunitats autònomes del règim comú l'Imserso -Institut de Majors i Serveis Socials, dependent del Ministeri de Drets Socials- i l'administració territorial a Navarra i País Basc. A més, es pot optar a una ajuda extra de l'Imserso si es viu de lloguer.

El Govern espanyol va fixar per a aquest any un import anual de 7.250,60 euros, que s'abonen en 12 mensualitats més dues pagues extraordinàries a l'any. L'import mitjà mensual abonat a cada pensionista ha quedat establert per a la modalitat d'invalidesa en 568,01 euros i per a la de jubilació en 516,92 euros. Una diferència que s'explica que una part dels beneficiaris de la pensió no contributiva d'invalidesa perceben un complement, fins i tot del 50%, per finançar un cuidador a causa de la seva invalidesa.

452.203 beneficiaris

A l'abril es van abonar 452.203 pensions no contributives, amb un cost global de 242 milions d'euros, 3.150 milions l'any passat. De les prestacions abonades el mes passat, 280.034 van ser de jubilació i 172.169 d'invalidesa. Andalusia és la comunitat autònoma amb un major nombre de pensions no contributives, 91.677, el 20,3% del total, encara que ha anat perdent pes molt de pressa, ja que el 2019, concentrava el 21,6% del total. Catalunya, amb 65.826, és la segona en el rànquing, seguida de la Comunitat Valenciana, amb 50.047 pensionistes; Canàries, amb 52.364, i Madrid, amb 41.980. Aquesta última s'ha mantingut, amb alts i baixos des de 2019, entre el 9,4% i el 9% del conjunt d'Espanya.

El perfil del pensionista de PNC de jubilació és predominantment el d'una dona espanyola, casada, amb una edat compresa entre els 70 i els 74 anys i que viuen sola o en una unitat de convivència integrada per 2 i 3 persones. Quant al pensionista tipus de PNC d'invalidesa cal ressenyar que és una dona que viu sola o en una unitat de convivència integrada per 2 i 3 persones, acreditant un grau de discapacitat valorat entre el 65% i el 74% i que presenta preferentment discapacitats de tipus psíquic, seguides per les de tipologia física, segons l'últim informe de l'Imserso.